ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τη Δευτέρα με δημοτικά τέλη, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, σε δια ζώσης συνεδρίαση υπό την προεδρία του δημάρχου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Σημαντικότερα θέματα προς συζήτηση είναι ο καθορισμός δημοτικών τελών διαφόρων κατηγοριών, στο δρόμο προς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας για τον προϋπολογισμό του έτους 2022.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός  τιμής  χρήσης  βυτιοφόρου  στα  Διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Αιγιαλείας  για  το έτος 2022.
2. Καθορισμός  Τέλους  καθαριότητας  και  φωτισμού  (άρθρο  25  Ν.  1828/89)  στα  Διοικητικά όρια  του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.
3. Καθαρισμός Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων Υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 του Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022.
4. Καθορισμός  τιμής  χρήσης  καλαθοφόρου  στα  Διοικητικά  όρια  του  Δήμου  Αιγιαλείας  έτους 2022.
5. Καθορισμός  του  συντελεστή  για  την  επιβολή  τέλους  ακίνητης  περιουσίας  (άρθρο  24  Ν. 2130/93) στα Διοικητικά όρια  του Δήμου Αιγιαλείας για το έτους 2022.
6. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.
7. Καθορισμός των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.
8. Υποβολή πρότασης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.
9. Καθορισμός του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10  Ν.  2130/93,  παρ.  1  του  άρθρου 23  του  N.  3756/09,)  στα  Διοικητικά  όρια  του  Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022.
10. Καθορισμός  του  τέλους  επί  των  ακαθαρίστων  εσόδων  των  καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος  στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022.
11. Επιβολή  Φόρου  ηλεκτροδοτούμενων  χώρων  (Ν.  1080/80  άρθρο  10  )  και  καθορισμός συντελεστών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2022.
12. Καθορισμός των Δικαιωμάτων Χρήσης Υπηρεσίας Νεκροταφείων  στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2022.
13. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του Φιλοζωικού Συλλόγου Αιγιαλείας «Τα Φιλαράκια».
14. Έγκριση διάθεσης και εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική βοήθεια ενδεών Δήμου Αιγιαλείας.
15. Αποδοχή  Δ ́  κατανομής  έτους  2021  από  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους    προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
16. Έγκριση  οικονομικού  απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.
17. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗΚΕΠΑ).
18. Έγκριση  οικονομοτεχνικής  μελέτης  βιωσιμότητας,  σύσταση  Αναπτυξιακού  Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία: «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.», συμμετοχή του Δήμου, έγκριση σχεδίου καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
19. Έγκριση  παράτασης  σύμβασης  για  την  «εκμίσθωση  του  δικαιώματος  υλοτόμησης  και απολήψεως  του  λήμματος  της  συστάδας  του  κοινοτικού  δάσους  Κοινότητας  Ζαρούχλας για το διαχειριστικό  έτος 2021».
20. Έγκριση  πρωτοκόλλου  Οριστικής  παραλαβής  του  έργου:  «Ασφαλτόστρωση  δρόμου  που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρο της έδρας του Δήμου Διακοπτού».
21. Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  πάγιας  προκαταβολής  Προέδρων  Κοινοτήτων  Δήμου Αιγιαλείας.
22. Έγκριση  κίνησης  οχημάτων  του  Δήμου  μας  εκτός  των  ορίων  του  Δήμου  μας  για  την εκτέλεση υπηρεσίας.
23. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου εντάλματος  προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων για μεταφορά αλατιού» για  την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας.
24. Έγκριση διαγραφής τελών Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
25. Έγκριση διαγραφής τελών Ακίνητης Περιουσίας Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
26. Έγκριση διαγραφής τελών άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας.
27. Έγκριση διαγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
28. Έγκριση  διαγραφής  τελών  Τ.Α.Π.,  Δημοτικού  Τέλους  και  Δημοτικού  Φόρου,  Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
29. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος Δημοτικών Τελών Δημοτικής Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.

Saitis Home Έπιπλα