ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δια τηλεδιάσκεψης την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή

Δια τηλεδιάσκεψης συνεδριάζει την Τρίτη 19 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας (γάλα)».
2.    Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας  του Δήμου Αιγιαλείας (ρούχα)».
3.    Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας».
4.    Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  του Δήμου Αιγιαλείας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως προς την ομάδα  των σάκων απορριμμάτων».
5.    Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  του Δήμου Αιγιαλείας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως προς την ομάδα ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
6.    Έγκριση Πρακτικού 2 Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του FAME MODEL του έργου Food Art Movement Energy-The Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" MIS 5003628».
7.    Έγκριση Πρακτικού 3 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
8.    Έγκριση Πρακτικού 3 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Μεταφορά 50000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020-2023».
9.    Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την «Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς 5.000 τόνων απορριμμάτων του Δήμου στην Πάλερο (Βόνιτσας)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
10.    Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στον οικισμό Φασουλέικα, Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
11.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού- Συμπολιτείας-Ερινεού».
12.    Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
13.    Έγκριση οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών εργασιών αντιμετώπισης παράκτιων πλημμυρικών φαινομένων στην Κοινότητα Ροδοδάφνης  Δήμου Αιγιαλείας».
14.    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες διοδίων και ορισμός υπολόγου.

Saitis Home Έπιπλα