ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου στις 2 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού Ν. 1 Ανοικτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων του πρώην Δήμου Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
2. Έγκριση Πρακτικού Ν. 1 Ανοικτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως την Δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο» Δήμου Αιγιαλείας».
3. Έγκριση Πρακτικού Ν. 1 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας,
Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας».
4. Έγκριση Πρακτικού 1 Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & προμήθεια ειδών
καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης» Δήμου Αιγιαλείας.
5. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας για την εκποίηση των κατεστραμμένων μεταλλικών & πλαστικών κάδων απορριμμάτων, πλαστικών αντικειμένων, κλπ. μεταλλικών υλικών,
καθώς και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ), εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.
6. Αποδοχή αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με κατανομές από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2020 κλπ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών τους, καθώς και κατάρτιση σχεδίου 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020.
7. Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.
8. Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στον οικ. Φασουλέικα Κοιν. Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας».
9. Έγκριση διάθεσης και εξειδίκευσης πίστωσης για την οικονομική βοήθεια ενδεών Δημοτών μας.
10. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
11. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
12. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.
13. Έγκριση απόφασης Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας σχετικά με την «Τροποποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής χρήσης 2020, για την Τ.Κ. Κουλούρας της Δ.Ε. Αιγίου».
14. Έγκριση απόφασης Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας σχετικά με τον «Καθορισμό Τιμολογιακής Πολιτικής χρήσης 2021».
15. Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας σχετικά με την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
16. Απαλλαγή υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων για την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου».
17. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογού εντάλματος προπληρωμής για «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
18. Έγκριση διαγραφής τελών Νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.

Saitis Home Έπιπλα