ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έκτακτο συμβούλιο, ματαίωση ανάθεσης σε ανάδοχο και νέο διαγωνισμό για τη μεταφορά απορριμμάτων, ζητούν 20 δημοτικοί σύμβουλοι

Να ματαιωθεί ως ασύμφορη για τους δημότες, τη διαδικασία ανάθεσης του έργου της μεταφοράς 50.000 απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας σε ΧΥΤΑ εκτός νομού για τα επόμενα τρία χρόνια, ζητούν οι τρεις παρατάξεις των κ.κ. Γούτου, Ψυχράμη και Παπακωνσταντινόπουλου, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση σχετική με το θέμα.

Στην αίτηση προχωρούν σε περιγραφή του ιστορικού του διεθνούς αυτού διαγωνισμού και πώς η διαδικασία έφτασε στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και στην έγκρισή του (κατά πλειοψηφία) από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας στην συνεδρίασή της το μεσημέρι της Τρίτης. Οι 20 δημοτικοί σύμβουλοι που υπογράφουν την αίτηση (μέλη των τριών παρατάξεων συν ο ανεξάρτητος κ. Γιώργος Γκίκας) συνεχίζουν τονίζοντας πως η ανάδοχος εταιρεία δίνει έκπτωση μόλις 1%, ποσό μηδαμινό και ζητούν να γίνει νέος διαγωνισμός ώστε να συμμετάσχουν και άλλες εταιρείες, σε εφαρμογή της νεότερης νομοθεσίας, που ενδεχομένως δώσουν μεγαλύτερες εκπτώσεις προς όφελος των οικονομικών του Δήμου και των δημοτών.

Αναλυτικά, η αίτηση που κατατέθηκε το πρωί της Τετάρτης, αναφέρει τα εξής:

"Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Με την παρούσα, οι παρακάτω υπογράφοντες επικεφαλής των άνω Δημοτικών Παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αιγιαλείας – όπως έχουμε νόμιμο δικαίωμα δεδομένου ότι υπερβαίνουμε σε αριθμό το 1/3 των μελών του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου – αιτούμαστε την άμεση και κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Μεταφορά 50.000 τόννων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 – 2023», η βασιμότητα δε της παρούσας αίτησής μας και οι λόγοι του κατεπείγοντος αναλύονται παρακάτω ως ακολούθως.

Όπως γνωρίζετε, με τη με αριθμό πρωτ. 8249/24.03.2020 Διακήρυξη για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά 50.000 τόννων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 – 2023», προκηρύχθηκε από το Δήμο Αιγιαλείας η διαδικασία ανάθεσης του παραπάνω έργου με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το χρονικό διάστημα των ετών 2020 – 2023. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν αρχικά τρεις (3) διαγωνιζόμενες εταιρείες, ακολούθως δε μετά από τον αποκλεισμό της μιας εξ αυτών παρέμειναν μόνο δύο (2) και συγκεκριμένα η εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και η εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», με τη με αριθμό δε 315/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, έγινε δεκτή η προσφορά της δεύτερης αυτής εταιρείας και αναδείχθηκε αυτή προσωρινή ανάδοχος του έργου. Περαιτέρω, κατόπιν άσκησης σχετικής προδικαστικής προσφυγής από την εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», η άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ακυρώθηκε με τη με αριθμό 1360/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθόσον κρίθηκε ότι, κατά παράβαση των όρων του νόμου (άρθρο 91 § 1 περιπτ. γ) και της διακήρυξης του έργου, έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», παρά το γεγονός ότι η τελευταία δεν παρείχε τις απαιτούμενες εξηγήσεις για την ιδιαίτερα μειωμένη οικονομική προσφορά που κατέθεσε (με έκπτωση κατά ποσοστό 30 % έναντι της προσφοράς με έκπτωση 1 % της πρώτης εταιρείας), εντός της προθεσμίας που της έταξε η Οικονομική Επιτροπή και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αποκλειστεί από την διαδικασία.

Περαιτέρω, όπως γνωρίζετε, ενώ το παραπάνω έργο αφορά στην ανάθεση της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας στην περιοχή της Κοζάνης, με την κάλυψη – σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης – χιλιομετρικής απόστασης 380 χιλιομέτρων για κάθε δρομολόγιο μετάβασης και ως εκ τούτου οι προσφορές που υποβλήθηκαν αφορούσαν αυτό το έργο υπό τους συγκεκριμένους αυτούς όρους, οι εν λόγω ουσιώδεις όροι, ωστόσο, για την εκτέλεση του έργου – οι οποίοι καθορίζουν κατά κύριο λόγο το ύψος της οικονομικής προσφοράς κάθε ενδιαφερομένου – έχουν πλέον μεταβληθεί, καθώς πλέον είναι δυνατή η μεταφορά των απορριμάτων του Δήμου μας και σε άλλους ΧΥΤΑ σε κατά πολύ κοντινότερες περιοχές, όπως στη Ναύπακτο και στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας. Επιπρόσθετα, μετά από την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 36 § 4 του ν. 4042/2012 με το άρθρο 85 § 1 του ν. 4685/2020, υφίσταται πλέον η δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό όχι μόνο τεχνικών και ειδικά προς το σκοπό αυτό αδειοδοτημένων επιχειρήσεων, αλλά και απλών μεταφορικών εταιρειών, καθόσον πλέον επιτρέπεται από το νόμο η συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων (κοινών δηλαδή αστικών απορριμμάτων όπως εν προκειμένω) χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρά μόνο η ασφαλιστική κάλυψη της μεταφορικής επιχείρησης για ποσό τουλάχιστον € 100.000,00 ετησίως για ζημίες προς τρίτους και την επαναφορά της προτέρας κατάστασης του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, εφόσον ματαιωθεί – όπως επιβάλλεται πλέον – η τρέχουσα διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού και προκηρυχθεί εκ νέου αυτή, υπό τα νέα δεδομένα ιδίως της μειωμένης χιλιομετρικής απόστασης μεταφοράς των απορριμμάτων σε κατά πολύ κοντινότερους προορισμούς αλλά και της δυνατότητας συμμετοχής στο διαγωνισμό και από απλές μεταφορικές επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι αυτό θα είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας, καθόσον αφενός μεν αναμένεται να υπάρξει ενδιαφέρον από περισσότερες εταιρείες και να λειτουργήσει πραγματικά ο ανταγωνισμός για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου – ο οποίος προφανέστατα δεν λειτουργεί καθόλου υπό τις τρέχουσες συνθήκες δεδομένου ότι απέμεινε μόνο μια εταιρεία («ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») για να συμμετέχει στο διαγωνισμό, η οποία μάλιστα προσέφερε μηδαμινή (σχεδόν μηδενική) έκπτωση σε ποσοστό μόλις 1 %!!! – αφετέρου δε οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αναμένεται να είναι σημαντικά ευνοϊκότερες για το Δήμο μας, αφού το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων ανά δρομολόγιο θα μειωθεί σημαντικά.

Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι και αυτή ακόμη η διάρκεια της ανάθεσης της σύμβασης μεταφοράς των απορριμμάτων για τρία (3) ολόκληρα χρόνια (2020 – 2023) και, μάλιστα, σ’ έναν τόσο μακρινό προορισμό όπως ο Δήμος της Κοζάνης, κατατείνει εν τέλει σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου μας, καθόσον μέσω του διαγωνισμού αυτού δεσμεύεται ευθύς εξ αρχής από το δημοτικό προϋπολογισμό το εξαιρετικά υπέρογκο ποσό των € 1.590.000,00 για καθένα από τα τρία (3) αυτά έτη, δηλαδή δεσμεύεται συνολικά το ποσό των € 4.770.000,00 !!! για όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, χωρίς από σήμερα να γνωρίζουμε εάν πράγματι θα υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια μακροπρόθεσμη δέσμευση ενός τόσο υψηλού ποσού. Αντ’ αυτού, θα μπορούσε να προτιμηθεί η λύση της ανάθεσης μέσω του διαγωνισμού της μεταφοράς των απορριμμάτων για ένα (1) έτος κάθε φορά και, μάλιστα, για κατά πολύ κοντινότερους προορισμούς εντός του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με συνέπεια ο Δήμος μας να εξοικονομεί για καθένα από τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 600.000,00) ετησίως, με το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει και άλλες ανάγκες του ελαφρύνοντας τα οικονομικά βάρη που επιβάλλει στους συνδημότες μας (όπως λ.χ. με τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας).

Εξάλλου, η δυνατότητα ματαίωσης της τρέχουσας διαδικασίας του διαγωνισμού προβλέπεται και ρυθμίζεται πλήρως από την άνω Διακήρυξη του έργου και τις συναφείς διατάξεις του νόμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον όρο με αριθμό 3.5 (σελ. 37) της άνω Διακήρυξης, η αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία της ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 § 2 περιπτ. β΄ και δ΄ του ν. 4412/2016, «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) …, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουοα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο … δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη …», ενώ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, στις περιπτώσεις αυτές και ιδίως στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά του επιλεγέντος αναδόχου κρίνεται ως μη συμφέρουσα, για τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της οικείας Περιφέρειας.

Από όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι συντρέχουν εν προκειμένω οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άνω διατάξεων του νόμου για την κήρυξη της ματαίωσης της τρέχουσας διαδικασίας του διαγωνισμού, καθόσον έχουν πλέον μεταβληθεί ουσιωδώς οι κρίσιμες τεχνικές και οικονομικές παράμετροι του επίμαχου έργου, αφού πλέον ο Δήμος μας έχει τη δυνατότητα μεταφοράς των απορριμάτων σε πολύ κοντινότερους προορισμούς από εκείνο της Κοζάνης και εν προκειμένω στους ΧΥΤΑ της Ναυπάκτου και της Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας. Επομένως, υπό τα δεδομένα αυτά, η εκτέλεση του έργου μεταφοράς των απορριμάτων στο εργοστάσιο της Κοζάνης δεν ενδιαφέρει πλέον το Δήμο μας, αφού με πολύ χαμηλότερο κόστος, λόγω της κατά πολύ μειωμένης χιλιομετρικής απόστασης κάθε δρομολογίου μεταφοράς απορριμμάτων αλλά και της ετήσιας (και όχι τριετούς) διάρκειας του σχετικού διαγωνισμού, μπορεί να εκτελεστεί πλέον το ίδιο έργο για τη μεταφορά των απορριμάτων στους άνω κοντινότερους προορισμούς. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι στην τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία παρέμεινε ως μοναδική συμμετέχουσα η εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», είναι προφανές ότι πλέον δεν πληρούται κανένας απολύτως αναγκαίος όρος για τη λειτουργία του ανταγωνισμού, γεγονός που επιβεβαιώνεται περίτρανα από το ότι η μοναδική πλέον προσφορά στο διαγωνισμό της εταιρείας αυτής παρέχει έκπτωση μόλις 1 % επί της τιμής αναφοράς της διακήρυξης του έργου, δηλαδή επί της ουσίας πρόκειται να αναλάβει την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία έκπτωση!!! Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής και της διάταξης του άρθρου 106 § 2 περιπτ. δ΄ του ν. 4412/2016, καθόσον η επιλεγείσα προσφορά είναι μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ενώ θα μπορούσε, μάλιστα, να λεχθεί ότι εν προκειμένω δεν υφίσταται επί της ουσίας «επιλεγείσα» προσφορά, αφού η προσφορά της άνω εταιρείας είναι η μοναδική προσφορά για την ανάληψη του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή επί της ουσίας δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε άλλη προσφορά, οπότε αναγκαίως προβαίνει στην ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Επειδή, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας την 24.11.2020, και οι τρεις παρατάξεις που συμμετέχουν σε αυτήν  εξέφρασαν τις έντονες αντιρρήσεις ως προς την ψήφιση της σχετικής εισήγησης από το σώμα, κρίνοντάς την ασύμφορη για τον Δήμο και τους δημότες, εξαιτίας του μηδενικού-κατ'ουσιαν- ποσοστού έκπτωσης, πλην όμως αυτές, χωρίς καμία ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, απορρίφθηκαν.

Επειδή πλέον εναπόκειται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο διαχειρίζεται την περιουσία του Δήμου μας και είναι αρμόδιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του, να λάβει απόφαση για τη ματαίωση του παραπάνω διαγωνισμού, κηρύσσοντάς τον ασύμφορο για το Δήμο, προκειμένου στη συνέχεια να προκηρυχθεί σύμφωνα με τα νεότερα πραγματικά δεδομένα που προαναφέρθηκαν.

Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση και σπουδαίος λόγος για την κατ’ εξαίρεση έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθόσον η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, με την από 24.11.2020 απόφασή της προχώρησε ήδη στην οριστική ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μηδενική σχεδόν έκπτωση μόλις 1 % !!! και ως εκ τούτου πρόκειται άμεσα ο Δήμος Αιγιαλείας να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης έργου με την άνω εταιρεία υπό τους δυσμενέστατους και επαχθείς για το Δήμο όρους που προαναφέρθηκαν.

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εν προκειμένω την αρμοδιότητα, εφαρμόζοντας τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου και της Διακήρυξης του έργου, να λάβει σχετική απόφαση για τη ματαίωση του διαγωνισμού αυτού.
    

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να συγκληθεί κατεπειγόντως σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας με θέμα «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Μεταφορά 50.000 τόννων απορριμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 – 2023» ,κήρυξη αυτού ως ασύμφορου για το Δήμο μας και μη υπογραφή σχετικής σύμβασης  ανάθεσης έργου από τον δήμαρχο Αιγιαλείας.


ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Χρήστος Γούτος               Βασιλική Ψυχράμη     Παν.Παπακωνσταντινόπουλος
«ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ»  «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ»    «Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α.»

 
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Παναγιώτης Γιαννούλης
Γεώργιος Γιοβάς
Γεώργιος Γκίκας
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Μαρία Ιατροπούλου
Γεώργιος Κουβαράς
Μιχαήλ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης Μαρινόπουλος
Παναγιώτης Μάρκου
Δημήτριος Μπούνιας
Περικλής Παπαγιαννακόπουλος
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος
Bασίλειος Τομαράς
Παναγιώτης Τσερεντζούλιας
Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος
Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος

Saitis Home Έπιπλα