ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Επιπλέον αρμοδιότητες στους εντεταλμένους συμβούλους Μ.Γιδά, Β.Χριστόπουλο, Γ.Φραγκονικολόπουλο

Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟ, που από την επόμενη της παραίτησης από αντιδημαρχίες και θέσεις ευθύνης των μελών της παράταξης "Ποιοτική Αιγιάλεια" της κας Βασιλικής Ψυχράμη, ανέφερε πως ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος δεν θα προχωρούσε σε ανακοίνωση νέων αντιδημάρχων αλλά θα τροποποιούσε τις ανάλογες αρμοδιότητες σε ήδη εντεταλμένους συμβούλους του.

Όπως φαίνεται, ανακοινώσεις για νέες αντιδημαρχίες αναμένονται στα τέλη Αυγούστου και μέχρι τότε οι κ.κ. Μαρία Γιδά, Βασίλης Γ. Χριστόπουλος και Γιώργος Φραγκονικολόπουλος "αυγαταίνουν" τις αρμοδιότητές τους ως εξής:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

- Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.
- Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
- Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
- Την αποκλειστική ευθύνη προγραμματισμού & διαχείρισης όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις.
- Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προγράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.
- Την δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών-εξυπηρέτησης του δήμου για τους πολίτες.
- Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
- Τον προγραμματισμό σεμιναρίων ή επιμορφωτικών ημερίδων σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑ ή άλλους φορείς για τους υπαλλήλους του Δήμου.
- Την Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμό του Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης, τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θέματα διαφάνειας, στρατηγικής και προμήθειας και μελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.
- Την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την διαχείριση βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας.
- Την έρευνα και μελέτη θεμάτων γεωργικής ανάπτυξης και αλιείας.
- Την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας και συγκεκριμένα των Μελετών, Επίβλεψη Έργων, Εκτέλεση Έργων, Κτιριακών, Υπαίθριων Χώρων, Ηλεκτροφωτισμού, Υποδομών Οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, κ.λπ.
- Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
- Την κατάρτιση Στρατηγικού μακρόπνοου σχεδιασμού και Ετήσιου Προ-γράμματος δράσης και Τεχνικού Προγράμματος.
- Την ευθύνη της οργάνωσης - προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης του τροχαίου υλικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
- Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
- Την Πολιτική Ισότητας των Φύλων.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και συγκεκριμένα:
- Στη λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
- Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
- Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
- Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
- Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
- Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.


ΜΑΡΙΑ ΓΙΔΑ

- Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας.
- Την μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και για την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
- Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας
- Τον σχεδιασμό, εκτέλεση - επίβλεψη έργων πρασίνου και συντήρησης καλλωπιστικών δημοσίων χώρων πρασίνου και κηποτεχνίας.
- Την τήρηση αρχείων και φακέλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας.
- Την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας.
- Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας.
- Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιου-σίας.
- Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών κτιρίων και υπηρεσιών του Δήμου κ.λπ.
- Την τήρηση αρχείου δωρεών κληροδοτημάτων.
- Την εποπτεία, διαχείριση και αξιοποίηση των κληροδοτημάτων.
- Την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια ύδατα, καθώς και την εκπόνηση μελετών και παρακολούθηση των έργων για την αποκατάστασή τους.
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων των Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.
- Την ανάπτυξη και δημιουργία & διαχείριση κατασκηνώσεων.

Συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου και συγκεκριμένα:
- Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
- Στην μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
- Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
- Στη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων.
- Στην άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη Δημοτική Ενότητα.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

- Στην κατάρτιση προγράμματος φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (περισυλλογή, στείρωση, ηλεκτρονική σήμανση, εμβολιασμός, επανατοποθέτησης ή προώθηση μέσω φιλοζωικών οργανώσεων για υιοθεσία.
- Στην συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία με σκοπό την δημιουργία και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, καταφυγίων κ.λ.π καθώς και την στελέχωσή τους
- Στο συντονισμό δράσεων ευρείας ενημέρωσης των Δημοτών για θέματα που αφορούν τα αδέσποτα( π.χ. αναπαραγωγή των πληροφοριών για τα προς υιοθεσία ζώα μέσα από link που θα δημιουργηθεί την ιστοσελίδα του Δήμου με ψηφιοποίηση των συνολικών στοιχείων των καταγεγραμμένων ζώων στο Δήμο.
- Την διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής θεμάτων φιλοζωίας μέσα από ενημερωτικές εκπομπές σε ΜΜΕ και φυλλάδια.
- Στην δημιουργία χώρων περιπάτου σκύλων.
- Στο συντονισμό συνεργασίας με την Αστυνομία για διενέργεια ελέγχων τήρησης Νομοθεσίας ασφάλειας και ευζωίας δεσποζόμενων ζώων.
- Την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας.
- Την ευθύνη προγραμματισμού της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας.
- Την εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων - επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβολή και εφαρμογή κυρώσεων για παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης ωραρίου Μουσικών Οργάνων, την έκδοση αδειών Θεάτρων-Κινηματογράφων, INTERNET κ.λπ. αδειών καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέ-ροντος.
- Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία ε-πιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία ο-ποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
- Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
- Τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
- Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
- Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις εντεταλμένοι σύμβουλοι είναι άμισθοι και πως έχουν εξουσιοδότηση από τον δήμαρχο να υπογράφουν «με εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που τους ανατέθηκε.

PrintEmail


 

Saitis Home Έπιπλα