ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Πέμπτη το μεσημέρι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάζει την Πέμπτη 4 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, υπό την προεδρία του δημάρχου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Έγκριση Πρακτικού 1 Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας».
2.    Έγκριση Πρακτικού 2 Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Παιδείας Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης» Δήμου Αιγιαλείας.
3.    Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας».
4.    Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας».
5.    Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας».
6.    Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Διακοπτού για λόγους πυροπροστασίας».
7.    Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας».
8.    Έγκριση αναγκαιότητας πρόσληψης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε. Συμπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας».
9.    Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακινήσεων του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας, εκτός της έδρας του Δήμου μας για εκτέλεση υπηρεσίας.
10.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης σύμβασης της μελέτης: «Αναθεώρηση Σχεδίου Πόλεως Παραλίας Συλίβαινας Δ.Ε. Ακράτας με σημειακές τροποποιήσεις».
11.    Καθορισμός του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4467/17) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021 & 2022.
12.    Τροποποίηση της αριθ. 336/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον «Καθορισμό των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020».
13.    Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020.
14.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την υπηρεσία «Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιάλειας (RELEASE) & μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
15.    Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης από το Πανεπιστήμιο Πατρών οικοπέδου και κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου στο Δήμο Αιγιαλείας.
16.    Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάν  παραχώρησης οικοπέδου και κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου στο Δήμο Αιγιαλείας.

Saitis Home Έπιπλα