ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κεκλεισμένων των θυρών, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου και κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση Πρακτικού διενέργειας Διαγωνισμού - δικαιολογητικά κατακύρωσης - για την "Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη διαχείριση, οικονομική παρακολούθηση, οργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία-προώθηση υλικού επικοινωνίας και δημοσιότητα του έργου Food Art Movement Energy-The Road to Countr yExperience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" MIS 5003628".
2.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση ισοθερμικού καλύμματος και μηχανισμών ηλεκτροκίνητης περιέλιξης αυτού, στην κολυμβητική δεξαμενή του Δημοτικού κολυμβητηρίου Αιγίου» του Δήμου Αιγιαλείας.
3.    Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας.
4.    Έγκριση απόδοσης παγίας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.
5.    Έγκριση της αριθ. 13/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
6.    Έγκριση της αριθ. 15/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) σχετικά με την έγκριση αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020.
7.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας.
8.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την «Συντήρηση – επισκευή κλιματιστικών μονάδων» Δήμου Αιγιαλείας.
9.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
10.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (2018)».
11.    Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς στην Κοινότητα Τέμενης, Δήμου Αιγιαλείας.
12.    Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
13.    Έγκριση διαγραφής Τ.Α.Π. Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας.
14.    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες επεκτάσεων και παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού.
15.    Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού σε αγωγή Παναγιώτη Πετρόπουλου κατά Δήμου Αιγιαλείας.
16.    Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 122/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου (Ευστάθιος Μπούλης του Δημητρίου κατά Δήμου Αιγιαλείας).

PrintEmail

\

 

Saitis Home Έπιπλα