ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, το μεσημέρι της Δευτέρας

Δύο συνεδριάσεις, μία ειδική και μία τακτική, πραγματοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου. Η πρώτη συγκαλείται στη 1.45 μ.μ. με μοναδικό θέμα την έγκριση ισολογισμού-απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2017 και η δεύτερη που ξεκινά στις 2 μ.μ. έχει 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη, κυρίως υπηρεσιακού χαρακτήρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση ένατης (9ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019.
2.    Έγκριση δέκατης τρίτης (13ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
3.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.
4.    Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69Α του Ν.4270/ 2014 και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων.
5.    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων.
6.    Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων από 01.05.2019 έως 31.08.2019.
7.    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγίας Τριάδας έως δημοτική οδό προς το Ιστορικό Μουσείο», επιλέξιμης δαπάνης 178.042,01 € με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011055242 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας για την υπογραφή της σύμβασης κ.λπ. εγγράφων με την ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
8.    Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον οικισμό Αμπελοκήπων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», επιλέξιμης δαπάνης 139.500,00 € με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011054078 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας για την υπογραφή της σύμβασης κ.λπ. εγγράφων με την ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
9.    Αποδοχή της υπ’ αριθ.4417/22.10.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002003 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέ-σα, όπως αυτό έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ.530/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
10.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Υποστήριξη του Υποέργου 3 «Διοικητικές δαπάνες» και του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά μέτρα» της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016-Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας κωδικός ΜΙΣ 5000168 ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, έγκριση τροποποίησης της από 22.10.2018 Προγραμματικής Σύμβασης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της.
11.    Ορισμός εκπροσώπου για τη σύσταση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας».
12.    Έγκριση διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Κοινότητας Ζαρούχλας Δήμου Αιγιαλείας, για την περίοδο 2020-2029.
13.    Έγκριση αποκατάστασης βατότητας οδού εντός του οικισμού της Κοινότητας Λάκκας Δήμου Αιγιαλείας. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ.77/2019).
14.    Έγκριση αρίθμησης της οδού Χ. Χωμενίδη της Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 78/2019).
15.    Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικής κατασκευής στην πλατεία Ποσειδωνίας της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ.80/2019).
16.    Παραχώρηση χρήσης κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB.
17.    Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λόγγου για την στέγαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
18.    Έγκριση τεχνικής υποστήριξης, ασφάλειας, προώθησης στις μηχανές αναζήτησης και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας DISCOVER AIGIALEIA. (απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης αριθ.1/2019).
19.    Έγκριση εργασίας τροφοδότησης με κατάλληλο διαφημιστικό υλι-κό της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας της Ελλάδας visit Greece  και της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Be inspired in western Greece. (απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης αριθ.2/2019).
20.    Έγκριση ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ (Digital Marketing) για την προβολή του Δήμου Αιγιαλείας. (απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης αριθ.3/2019).
21.    Έγκριση σχεδίασης και δημιουργίας διαφημιστικού φυλλαδίου με φωτογραφίες, κείμενα και slogan για τουριστική προώθηση. (απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης αριθ.4/2019).
22.    Έγκριση δημιουργίας σφαιρικών βίντεο (VR) για την προβολή του Δήμου Αιγιαλείας. (απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης αριθ.5/2019).
23.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας σε δύο εκθέσεις στο εσωτερικό. (απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης αριθ.6/ 2019).

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα