ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Τετάρτη ο ορισμός μελών στις επιτροπές του Δήμου, από το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 21 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, με τον ορισμό των μελών των ΝΠΔΔ και των επιτροπών του Δήμου (μεταξύ αυτών ΔΕΥΑ, ΝΠΔΔ, ΔΗΚΕΠΑ, Λιμενικό Ταμείο και Σχολικές Επιτροπές) να έχουν τη μερίδα του λέοντος στην ημερήσια διάταξη. Ενδιαφέρον έχει επίσης η έγκριση αγοράς ακινήτου στη θέση "Νησί" στην Τέμενη Αιγίου, η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στο Αίγιο, καθώς η ονοματοδοσία του Δημοτικού Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου σε "Ανδρέας Λόντος".

Τα θέματα είναι τα εξής:

1.    Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2.    Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αι-γιαλείας οικονομικού έτους 2019.
3.    Ορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αιγιαλείας.
4.    Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)».
5.    Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
6.    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
7.    Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
8.    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
9.    Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
10.    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
11.    Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
12.    Εκλογή δύο (2) Μελών από τις λοιπές παρατάξεις, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, όταν επιλαμβάνεται ως Πειθαρχικό Όργανο.
13.    Ορισμός Μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού λειτουργίας του.
14.    Ορισμός Μελών Επιτροπής Καταγραφής ακίνητης και κινητής περιουσίας των συγχωνευθέντων Αναγκαστικών Συνδέσμων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
15.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή άτομα και άλλες διατάξεις».
16.    Ονοματοδοσία του κτιρίου του Δημοτικού Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Αιγίου σε «Δημοτικό Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΝΤΟΣ».
17.    Τροποποίηση του Κανονισμού άρδευσης της Κοινότητας Βούτσιμου Δήμου Αιγιαλείας. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.31/2019).
18.    Έγκριση αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου στη θέση «Νησί» Κοινότητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας.
19.    Έγκριση μεταφοράς μέρους του Αρχείου του Ιδρύματος «Μάνος Χατζηδάκις-Νίκος Γκάτσος», σε αίθουσα του δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
20.    Έγκριση δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.82/2015).
21.    Έγκριση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Αιγιαλείας, φοιτητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ