ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορισμοί προεδρείων και μελών επιτροπών και ένταξη έργων σε χρηματοδοτήσεις, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ορισμός προέδρων, αντιπροέδρων και μελών σε Νομικά Πρόσωπα (ΔΗΚΕΠΑ, ΝΠΔΔ, Λιμενικό Ταμείο, Σχολικές Επιτροπές, ΔΕΥΑ) και επιτροπές του Δήμου αλλά και διάφορα ενδιαφέροντα ζητήματα, περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. με 60 συνολικά θέματα.

Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνεται η αποδοχή ένταξης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου στο ΕΣΠΑ, η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την πυροπροστασία των σχολικών μονάδων στο "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2", η υπογραφή σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ για υπογειοποίηση του δικτύου στο κέντρο του Αιγίου, η συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στο Δίκτυο "Βιώσιμη Πόλη" και η έγκριση μίσθωσης ακινήτων μέσα στο Αίγιο, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου», με Κωδικό ΟΠΣ 5029825 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», χρηματοδότησης και ορισμός υπολόγου και υπόλογου διαχειριστή.
2.    Αποδοχή χρηματοδότησης και των όρων της Πρόσκλησης VΙΙΙ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αριθ.πρωτ.7244/13-3-2018) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»  με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» και τίτλο υποβαλλόμενης πρότασης από τον Δήμο Αιγιαλείας:  «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας».
3.    Έγκριση ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
4.    Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το δεύτερο (2ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2019.
5.    Λήψη απόφασης περί καθορισμού κωδικών δαπανών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
6.    Υπογραφή σύμβασης με την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για την υλοποίηση του υποέργου «Υπογείωση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί.
7.    Έγκριση πέμπτης (5ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019.
8.    Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου.
9.    Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Αιγιαλείας.
10.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
11.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
12.    Καθορισμός όρων συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Πανεπιστημίου Πατρών.
13.    Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας, με μυστική ψηφοφορία.
14.    Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας.
15.    Εκλογή τριών (3) αντιπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας στον Σύνδεσμο των Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».
16.    Εκλογή δύο (2) Μελών από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, όταν επιλαμβάνεται ως Πειθαρχικό Όργανο.
17.    Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Αιγιαλείας.
18.    Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)», ως προς τη θητεία.
19.    Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)».
20.    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», ως προς τη θητεία.
21.    Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
22.    Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
23.    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
24.    Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
25.    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
26.    Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
27.    Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δήμου Αιγιαλείας.
28.    Ορισμός Μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας.
29.    Ορισμός Μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού λειτουργίας του.
30.    Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας.
31.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στην Αστική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας.
32.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ολοκληρωμένων Δράσεων Απασχόλησης Αγροτουρισμού Περιοχής Καλαβρύτων-Αιγιαλείας (Agromotion).
33.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας με τον αναπληρωτή του, στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. με αριθ.50025/19.09.2018 (Φ.Ε.Κ.4217/τ.Β/26.09.2018), με σκοπό την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων μεταφοράς μαθητών.
34.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού.
35.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.
36.    Ορισμός Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων Δήμου Αιγιαλείας.
37.    Ορισμός Μελών Επιτροπής παραλαβής έργων η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.870,00 €.
38.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 & 54 του Ν.1416/1984 και του άρθρου 52 του Ν.2065/1992, περί απόδοσης των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων κ.λπ.
39.    Ορισμός Μελών Εκτιμητικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας.
40.    Ορισμός Μελών Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.270/1981 (όργανα διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας).
41.    Ορισμός Μελών Επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών Δήμου Αιγιαλείας.
42.    Ορισμός Μελών Επιτροπής Σύνταξης Κτηματολογίου Δήμου Αιγιαλείας.
43.    Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης ζημιών από θεομηνίες (πλημμύρες από αρδευτικά αυλάκια, από αγωγούς ύδρευσης κ.λπ.).
44.    Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Αιγιαλείας.
45.    Ορισμός Μελών αρμοδίου Οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αιγιαλείας.
46.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου με τον αντικαταστάτη του, στα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωσης κοινού.
47.    Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου, των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου του Δήμου Αιγιαλείας.
48.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας για τη συμμετοχή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
49.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας ως μέλους Επιτροπής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.
50.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας, για τη συμμετοχή στη Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ.13/2018 περί διαδικασίας χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και του άρθρου 35 του αριθ.20 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.2133.1/39328/ 2018 Υπουργική Απόφαση (1929 Β’).
51.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
52.    Αλλαγή χρήσης γης στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Αιγίου. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.56/2019).
53.    Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Βάλφουρ (Τρίγωνη) της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.46/ 2019).
54.    Έγκριση μίσθωσης ακινήτων εντός της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.33/2019).
55.    Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης μίας (1) αίθουσας του δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Νικολαιίκων Δήμου Αιγιαλείας στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο «ΦΙΛΟΙ» Νικολαιίκων.
56.    Έγκριση μετακίνησης στάσης λεωφορείων ΚΤΕΛ επί της οδού Κανελλοπούλου της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.48/2019).
57.    Έγκριση μετακίνησης στάσης λεωφορείων ΚΤΕΛ στην Κοινότητα Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ.37/2019).
58.    Πιστοποίηση περί μη όχλησης της Επιχείρησης Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
59.    Έγκριση μεταφοράς μέρους του Αρχείου του Ιδρύματος «Μάνος Χατζηδάκις-Νίκος Γκάτσος», σε αίθουσα του δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
60.    Χορήγηση νέας αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Εκτύπωση