ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τη Δευτέρα η πρώτη συνεδρίαση της νέας Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου στις 2 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, με τη νέα της σύνθεση και υπό την προεδρία του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2.    Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης, έγκριση πρόσκλησης προς οικονομικούς φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Καθαριότητας για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφορά σύμμεικτων και  προσομοιωμένων προς αυτά στερεών αστικών αποβλήτων με σκοπό την διαχείρισή τους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης.
3.    Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας».
4.    Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού, συνοδού λογισμικού και συστήματος ήχου του Δήμου Αιγιαλείας».
5.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού – Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου – του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
6.    Ορισμός μελών τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας» Δήμου Αιγιαλείας.  
7.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας κλήρωσης (ΚΗΣΚ) για την απευθείας ανάθεση της μελέτης: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΛΙΒΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ», προϋπολογισμού 23.942,73€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118, Ν.4412/2016.
8.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης: «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΥΛΙΒΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ ΜΕ ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ», προϋπολογισμού 23.942,73€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118, Ν.4412/2016.
9.    Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου  επί της πλατείας Αγίας Λαύρας της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα