ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Τετάρτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας

Την Τετάρτη 31 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.    Προέλεγχος και έγκριση Ισολογισμού, Απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Αιγιαλείας για το οικονομικό έτος 2017.   
2.    Κατάρτιση σχεδίου 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
3.    Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου σχετικά µε την απευθείας ανάθεση εργασιών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
4.    Έγκριση Πρακτικού 3 Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού – Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων – της: «Παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αιγιάλειας».
5.    Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σκυροδέματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
6.    Έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, τρόπου ανάθεσης και ημερομηνίας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάθεση της μελέτης, «Αναθεώρηση σχεδίου πόλεως παραλίας Συλίβαινας Δ.Ε. Ακράτας με σημειακές τροποποιήσεις».

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ