ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την Τρίτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου στις 2 μ.μ. με τα εξής 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

1. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας».
2. Έγκριση Πρακτικού Ν. 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της: «Παροχής υπηρεσιών και προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αιγιάλειας».
3. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας του Νομικού Προσώπου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019».
4. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια «ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
5. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας ΔΕ. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
6. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
7. Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας, - Ακράτας – Διακοπτού – Συμπολιτείας & Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας.
8. Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
9. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
10. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «προμήθεια οικοδομικών υλικών» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
11. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την «προμήθεια σκυροδέματος» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας».
12. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αιγιαλείας.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ