ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων και την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Αιγείρας, στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής

Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω: α) υψίστης σημασίας για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου και την ένταξη αυτών στην υπ’ αριθ. πρωτ.2811/24-7-18 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος και επειδή η κάθε πρόταση που θα υποβληθεί, αξιολογείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του δικαιούχου από την αρμόδια ΔΑ ή ΕΦ, ορίζεται μέχρι 60 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον δικαιούχο, β) καταληκτικής ημερομηνίας 29-7-2018 για υποβολή φακέλου χρηματοδότησης ποσού 75.000,00€ από το Υπουργείο Υγείας και 50.000.00€ για κάθε Παιδικό Σταθμό του Υπ. ΕΣ. για τη δημιουργία τμημάτων βρεφών στον Α και Β Παιδικό Σταθμό και στον Παιδικό Σταθμό Ακράτας του Ν.Π.Δ.Δ.«Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και γ) καταληκτικής ημερομηνίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελοκήπων στις 17-18 Αυγούστου 2018 στο χώρο του Δημοτικού σχολείου (παλαιού) της Τ.Κ. Αμπελοκήπων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση των υπ’ αριθ. 6/18 και 4/18 αποφάσεων αντίστοιχα του Αναγκαστικού Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδος για την σύναψη τριμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότητας και του Δήμου Αιγιαλείας για την υλοποίηση των έργων : α)ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΊΑΣ και β)ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ.

2) Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το έργο: ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΊΑΣ, σύμφωνα με κωδικό 14.6i. 27.8.7 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος από τον Δήμο Αιγιαλείας δυνητικό δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης έργου.

3) Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το έργο: ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ, σύμφωνα με κωδικό 14.6i. 27.8.7 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος από τον Δήμο Αιγιαλείας δυνητικό δικαιούχο και Φορέα υλοποίησης έργου.

4) Την Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, των αιτήσεων χρηματοδότησης των έργων και κάθε άλλης απαιτούμενης σχετικής ενέργειας.

5) Έκφραση γνώμης επί της αριθ. 168/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική προστασία Δήμου Αιγιαλείας» περί τροποποίησης του ΟΕΥ του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.

6) Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αμπελοκήπων στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελοκήπων για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

Print