ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας σήμερα το απόγευμα - Τα θέματα

Με 61 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα στις 7.15 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, με αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις προ και επί της ημερήσιας διάταξης. Θα έχει προηγηθεί στις 7.00 ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση Ισολογισμού, Aπολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αιγιαλείας για το οικον. έτος 2016.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή πίστωσης από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού 505.821,29 € για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2018».
2. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2018.
3. Έγκριση ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.
4. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
5. Έγκριση υποβολής πρότασης από το Δήμο Αιγιαλείας για την ένταξη του έργου: «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης πυρόπληκτων οικισμών του Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401-Πρόγραμμα Πυρόπληκτων).
6. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στο Ειδικό Σχέδιο Δράσης "Βιώσιμες πόλεις - Μαθιός Καρλαύτης του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος -Έγκριση προγραμματικής Συμφωνίας Δή-μου-Αστικού ΚΤΕΛ-Ένταξη της δράσης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου".
7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και ΔΕΥΑ Αιγιαλείας για την τεχνική υποστήριξη της ΔΕΥΑ για την πράξη : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
8. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου και πτηνοτροφείου, για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, τα ΚΑΠΗ, τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018, λόγω άγο-νου συνοπτικού διαγωνισμού.( σχετ.αριθ. 204/2018 αποφ.Ο.Ε.).
9. Αποδοχή παραίτησης μέλους και εκλογή (με φανερή ψηφοφορία) νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας.
10. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗΚΕΠΑ) και ορισμός νέου μέλους (σχετ. η αριθ.117/2017 απόφαση Δ.Σ. Αιγιαλείας).
11. Έγκριση ή μη του αριθ.7648/26-03-2018 αιτήματος εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς/συμβιβασμού που αφορά τον τραυματισμό του Κων/νου Ξηρού και την από 18/12/2017 αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η δικαστική συμπαραστάτης του Αναστασία Βούλγαρη του Δημητρίου.
12. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
13. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ.56/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2018, βάσει του Ν.4412/2016, ως προς την αντικατάσταση μέλους.
14. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ.57/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή της σύμβασης υπηρεσιών για το έτος 2018, βάσει του Ν.4412/2016, ως προς την αντικατάσταση μελών.
15. Στην επιστολή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας σχετικά με τον οικογενειακό του τάφο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου.
16. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 37/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την απαλλαγή διαχειρίστριας το Κληροδοτήματος Π. Χαραλάμπους.
17. Αλλαγή χρήσης οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Αιγιαλείας από αύλειο χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου Διακοπτού σε χώρο μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Διακοπτού .
18. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος .
19. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
20. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου.
21. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ΧΛΙΟΒΑ» που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοκονδύλη 9 στα Πατήσια Αθηνών.
22. Μη καταλογισμός μισθωμάτων από την εκμίσθωση του κτιρίου κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου & συμψηφισμός δαπάνης για την διαδικασία νομιμοποίησης του εν λόγω αυθαιρέτου κτιρίου.
23. Ανάκληση της αριθ. 689/2016 απόφασης του Δ.Σ. "περί αναγκαιότητας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (ξενώνα) της Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας της Δ.Ε. Ακράτας".
24. Λύση της υπ΄ αριθ. πρωτ.: 38724/12.10.2015 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.
25. Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ.: 13959/12-06-2018 αιτήσεως του Γεωργόπουλου Βασιλείου, περί παράτασης της εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείου) της Τ.Κ. Πτέρης.
26. Έγκριση αναγκαιότητας της αριθ. 88/2018 μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας»
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου :« Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας «Συ-ντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων στις Δ.Ε. Συ-μπολιτείας και Δ.Ε. Ερινεού ».
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων στις Δ.Ε. Αιγείρας και Δ.Ε. Ακράτας ».
30. Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Aποκομιδή Απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας και την μεταφορά τους στον σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας».
31. Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Aποκομιδή Απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας του Δήμου Αιγια-λείας και την μεταφορά τους στον σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας».
32. Eγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Aποκομιδή Απορριμμάτων από την Δημοτική Ενότητα Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας και την μεταφορά τους στον σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου Αιγιαλείας».
33. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στην πάροδο Στράβωνος, της Δ.Κ. Αιγίου.
34. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης τεσσάρων (4) στύλων μετά Φ.Σ. στην οδό Ξηρολιθίων, της Δ.Κ. Αιγίου.
35. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης μιας παροχής και τεσσάρων (4) Φ.Σ. στον οικισμό Σταφιδαλώνων, της Δ.Κ. Αιγίου.
36. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) φωτιστικών σωμά-των, στον οικισμό Σταφιδαλώνων της Δ.Κ. Αιγίου.
37. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώμα-τος, στην θέση Φωνησκαριά της Δ.Κ. Αιγίου.
38. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώμα-τος, στην οδό Κορίνθου της Δ.Κ. Αιγίου.
39. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώμα-τος, στην οδό Μακεδονίας της Δ.Κ. Αιγίου.
40. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στην Τ.Κ. Τούμπας, της Δ.Ε. Συμπολιτείας.
41. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης τριών (3) φωτιστικών σω-μάτων, στην οδό Επιδαύρου της Τ.Κ. Σελιανιτίκων Συμπολιτείας.
42. Στην υπ’ αριθ.66/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δή-μου Αιγιαλείας, περί διάνοιξης οδού μεταξύ του Ο.Τ.408 και Κ.Χ.415 στην περιοχή επέκτασης σχεδίου πόλης Νικ. Πλαστήρα στο Αίγιο Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν της με αρι.76/2000 διορθωτικής πράξης εφαρμογής της με αρ.1/1994 Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής.
43. Στην υπ’ αριθ.1/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Ερινεού ποσού 2.000,00€.
44. Στην υπ’ αριθ.2/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε.Συμπολιτείας ποσού 4.100,00€.
45. Στην υπ’ αριθ.3/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Αιγίου ποσού 4.500,00€.
46. Στην υπ’ αριθ.4/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Διακοπτού ποσού 3.000,00€.
47. Στην υπ’ αριθ.5/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Ακράτας ποσού 2.900,00€.
48. Στην υπ’ αριθ.6/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Αιγείρας ποσού 2.000,00€.
49. Στην υπ’ αριθ.7/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την μετάφραση κειμένων, επιμέλεια και επεξεργασία αυτών για την τουριστική πληροφόρηση και ενη-μέρωση εκδηλώσεων του Δήμου Αιγιαλείας ποσού 9.600,00€.
50. Στην υπ’ αριθ.8/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για το δημιουργικό, γραφιστική απεικόνιση, συμβουλευτικές καταχώρηση και κατοχύρωση ονόματος ποσού 15.200,00€.
51. Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
52. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από εισφορά σε γη και χρήμα στη θέση «Λιβάδια» ή «Καστρί» .
53. Διαγραφή ποσών απόδοσης δικαιώματος κατάληψης περιπτέρων ετών 2016, 2017 & 2018 .
54. Διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτερούχου έτους 2018
55. Διαγραφή ποσού από ετήσιο πάγιο τέλος Νεκροταφείου Αιγίου έτους 2018.
56. Διαγραφή μέρους χρέωσης ετήσιου παγίου τέλους Νεκροταφείου Αιγίου ετών 2017 & 2018 .
57. Διαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Ακράτας.
58. Διαγραφή τελών Νεκροταφείου από βεβαιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Ακράτας.
59. Διαγραφή τελών ΤΑΠ από βεβαιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Ακράτας.
60. Διαγραφή τέλους ΤΑΠ ετών 2013 & 2014 για ακίνητο στην Τ.Κ. Λόγγου στο όνομα Σεργάκη Μαρία- Χριστίνα του Ιωάννη.
61. Διαγραφή ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2013 για κατάστημα στον οικι-σμό Άκολης (παραλία) στην Δ.Κ. Ροδοδάφνης, στο όνομα Βλάχος Χρήστος του Αθανασίου.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ