ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Νέα ρύθμιση του ΙΚΑ για τους οφειλέτες

Απαλλαγή από την καταβολή μέρους ή και όλων των προσαυξήσεων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου ή και ρύθμιση για αποπληρωμή σε έως 90 δόσεις προβλέπει εγκύκλιος του ΙΚΑ για οφειλέτες που κηρύσσονται σε κατάσταση πτώχευσης ή μπαίνουν, με δικαστική απόφαση, σε καθεστώς εξυγίανσης.

Η επίμαχη εγκύκλιος, που υπογράφεται από τον διοικητή του Ταμείου, Διονύση Καλαματιανό, ορίζει τις λεπτομέρειες για την επέκταση και στους πτωχούς οφειλέτες του ΙΚΑ των δυνατοτήτων ρύθμισης που προβλέπει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) για τα χρέη προς τις ΔΟΥ.

Η ρύθμιση αφορά εργοδότες, κυρίως εταιρείες (νομικά πρόσωπα) αλλά και φυσικά πρόσωπα (π.χ. εμπόρους, ατομικές επιχειρήσεις) αρκεί να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή να έχουν μπει σε καθεστώς εξυγίανσης με το άρθρο 99. Τα χρέη πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών μέχρι 600.000 ευρώ διαχειρίζεται η Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε για να γνωμοδοτεί σχετικά. Τα υψηλότερα από 600.000 ευρώ χρέη παραπέμπονται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Οπως ορίζει η εγκύκλιος:

• Η ρύθμιση μπορεί να αφορά είτε στην απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από την καταβολή μέρους ή όλων των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, των προσθέτων τελών και προστίμων με εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου, είτε στην καταβολή του βασικού χρέους και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε συνεχείς μηνιαίες δόσεις, είτε σε συνδυασμό και των δύο περιπτώσεων.

• Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις 90.

• Από την έκδοση της απόφασης για ρύθμιση, οι δόσεις δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

• Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία αποδοχής της ρύθμισης από τον οφειλέτη και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

• Η ρύθμιση χάνεται μετά τη μη εμπρόθεσμη πληρωμή τριών συνεχών μηνιαίων δόσεων, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως απαιτητό το υπόλοιπο χρέος.

Η αποδοχή της ρύθμισης γίνεται με δήλωση του οφειλέτη μέσα σε έναν μήνα από την πρόσκλησή του (αποτελεί ταυτόχρονα αναγνώριση της ύπαρξης και του ύψους του παλαιού χρέους). Η αίτηση υποβάλλεται στο περιφερειακό ΚΕΑΟ (ή στις ταμειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ) με τα εξής δικαιολογητικά:

• Βεβαίωση Εισαγγελίας ότι δεν εκκρεμεί δίωξη για δόλια χρεοκοπία.

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

• Αντίγραφα δηλώσεων ΕΙ, Ε2, Ε9, Ε3, Φ010 των τελευταίων δύο ετών.

• Πιστοποιητικό πορείας πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, αντίγραφο της συμφωνίας εξυγίανσης υπογεγραμμένη από το 60% και άνω των πιστωτών και αντίγραφο του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες θα πρέπει να αναζητούνται στοιχεία οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης όλων των ευθυνόμενων μελών.

Για να υπαχθεί στη ρύθμιση ο οφειλέτης, πρέπει να έχει κηρυχθεί και να βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης και τα χρέη να έχουν βεβαιωθεί ή να ανάγονται σε χρόνο πριν την πτώχευση. Επίσης ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικασθεί για το αδίκημα της δόλιας χρεοκοπίας, ούτε να έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή να εκκρεμεί δίκη.

Οι υπό εξυγίανση οφειλέτες πρέπει να έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, που επικυρώθηκε δικαστικά με τις διατάξεις των άρθρων 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της, ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων από τη σχετική Επιτροπή συνεκτιμώνται στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η οικονομική αδυναμία άμεσης ή και εφάπαξ πληρωμής του συνόλου ή μέρους των χρεών του. Εξετάζεται:

• Η ύπαρξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας, η αξία και τα τυχόν βάρη της.

• Η εν γένει οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του πτωχού και των μελών της οικογένειας.

• Οι προς τρίτους υποχρεώσεις (διατροφή, χρέη προς Εφορία, Ταμεία και ιδιώτες).

• Το ύψος και το είδος των χρεών.

• Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της πτώχευσης, η τυχόν πτωχευτική περιουσία, η αναγγελία άλλων πιστωτών.

Δεν θα προωθούνται στην Επιτροπή αιτήματα ρύθμισης όταν η πτώχευση έχει κηρυχθεί πρόσφατα, αλλά θα πρέπει πρώτα να προχωρήσουν οι εργασίες της πτώχευσης.

Για τους υπό εξυγίανση οφειλέτες συνεκτιμώνται:

• Ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης της συμφωνίας εξυγίανσης που επικυρώθηκαν δικαστικά.

• Το προφίλ του οφειλέτη, όπως αποτυπώνεται από το αρμόδιο περ/κό ΚΕΑΟ.

• Το ύψος της συνολικής οφειλής.

Ο διοικητής του ΙΚΑ συστήνει στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ να λαμβάνουν, όσο οι επιχειρήσεις είναι ενεργές και δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας), ώστε να εξασφαλίζεται η προνομιακή ικανοποίηση του ΙΚΑ ως ενυπόθηκου δανειστή. Επίσης υπενθυμίζεται ότι το ΙΚΑ εξακολουθεί να επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης, στην πτωχευτική ή μεταπτωχευτική περιουσία του οφειλέτη όταν η αίτηση της πτώχευσης είχε υποβληθεί πριν τις 16/09/2007.

πηγή: ethnos.gr

Print