ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 2 το μεσημέρι συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

1.    Έγκριση Πρακτικού Ν. 2 ανοικτής διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας.
2.    Έγκριση Πρακτικού Ν. 3 Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας».
3.    Έγκριση Πρακτικού Ν. 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά 50.000 τόνων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020- 2023».
4.    Ορισμός Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
5.    Ορισμός Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – ανακαίνιση του πρώην ΙΚΑ Αιγίου για χρήση από τις υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας».
6.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
7.    Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας.
8.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας» Δήμου Αιγιαλείας.
9.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας.
10.    Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς στην Κοινότητα Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας».
11.    Έγκριση οριστικής παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συνδρομής στο έργο της Π.Υ. για κατάσβεση πυρκαγιάς σε παραποτάμια έκταση ποταμού Σελινούντα Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».
12.    Έγκριση της αριθ. 34/2020 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
13.    Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογού εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών «Εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.) για την πληρωμή διοδίων για  την κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας».
14.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για οικονομική βοήθεια ενδεών και εξειδίκευση πίστωσης.
15.    Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για παραλλαγή δικτύου Δημοτικού φωτισμού.
16.    Έγκριση τακτοποίησης - διαγραφής χρεώσεων ΤΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
17.    Έγκριση διαγραφής παραβάσεων ΚΟΚ Δήμου Αιγιαλείας.
18.    Έγκριση διαγραφής τελών Νεκροταφείου Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
19.    Έγκριση διαγραφής τελών ΤΑΠ Δημοτικής Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
20.    Έγκριση διαγραφής τελών ΤΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας  Δήμου Αιγιαλείας.
21.    Έγκριση διαγραφής τελών ύδρευσης παρελθόντων ετών Δημοτικής Ενότητας Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας.
22.    Έγκριση διαγραφής τελών Άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Αιγείρας  Δήμου Αιγιαλείας.

Saitis Home Έπιπλα