ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων για τον Κορωνοϊό

Με απόφασή του, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος συγκροτεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας ως εξής:

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 ν. 4662/2020  συγκροτείται το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ)  , Δήμου Αιγιαλείας με τα κάτωθι μέλη :
i.    O Δήμαρχος Δήμου Αιγιαλείας ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον εκάστοτε ορισμένο από τον Δήμαρχο, Δημοτικό Σύμβουλο ή Αντιδήμαρχο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας.
ii.    Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.
iii.    Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
iv.    Ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας.
v.    Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου.
vi.    Ο Διοικητής του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας.
vii.    Ο Διοικητής Λιμενικής Αρχής  Γ΄ΛΤ Αιγίου.
viii.    Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας.
ix.    Ο ανώτερος Διοικητής φρουράς ή ο νόμιμος αντικαταστάτης του.
x.    Ο εκπρόσωπος του Ε.Κ.Α.Β. Δυτικής Ελλάδας, (ΕΚΑΒ 3η Περιφέρεια).
xi.    Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Αιγίου.
xii.    Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Πατρών.
xiii.    Ο Προϊστάμενος τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

Δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις του ΤΕΣΟΠΠ, στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, , στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητα,  εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών.

Ως έδρα του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), Δήμου Αιγιαλείας ορίζεται το Γραφείο Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου, επί της οδού Αν.  Λόντου 34 στο Αίγιο.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δύναται οι συνεδριάσεις του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ)  να διενεργούνται σε άλλο χώρο ο οποίος θα αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση του Δημάρχου.

Γραμματειακή υποστήριξη στο ΤΕΣΟΠΠ παρέχεται από το Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 περ. θ ν. 4662/2020 , η οποία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του ΤΕΣΟΠΠ και την τήρηση πρακτικών.

Επίσης, στο πλαίσιο της πρόληψης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 συγκροτείται Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων ως εξής:

1.    Καλογερόπουλος Δημήτριος ΔΗΜΑΡΧΟΣ, με αναπληρωτή την κα. Βασιλική Ψυχράμη – Αντιδήμαρχο.
2.    Σταυροπούλου Μαρία Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή την κα Γιδά Μαρία – Εντεταλμένη Σύμβουλό.
3.    Γεωργάκης Αθανάσιος Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας, με αναπληρωτή τον Λέτσα Κωνσταντίνο, Δ/ντης Παθολογικής Κλινικής.
4.    Κατερίνα Υφαντή Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου με αναπληρωτή τον κ. Κοκορέ Αριστείδη, Χειρούργος.
5.    Σπηλιόπουλος Γιώργος Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας.
6.    Στεφανίδης Ν. Χαράλαμπος Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας με αναπληρωτή τον κ. Τρίψα Χρήστο – Διοικητικός υπάλληλος.

Αντικείμενα της ως άνω ομάδας είναι :
Η χάραξη του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Η λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.
Η ανάληψη προσδιορισμένων δράσεων.
Η επικοινωνία με τους επίσημους φορείς.
Η συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς.
Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών
Η υπεύθυνη ενημέρωση των Δημοτών.

Το όργανο αυτό θα βρίσκεται σε εικοσιτετράωρη επιφυλακή και σε διαρκή συνεδρίαση, με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 ,εντός χωρικής Αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας. Στην παραπάνω ομάδα δύνανται να συμμετέχουν και οι Χωρικοί ή Θεματικοί Αντιδήμαρχοι ή και Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος Δήμου Αιγιαλείας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Saitis Home Έπιπλα