ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου FAME ROAD, που θα υλοποιηθεί σε Απουλία Ιταλίας και Αιγιάλεια - Διασυνοριακή συνεργασία για τουριστική ανάδειξηΤο ευρωπαϊκό έργο FAME ROAD (χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020) βασίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Διατροφή (Food), Τέχνη (Αrt), Κίνηση (Movement), Ενέργεια (Energy) και θα υλοποιηθεί στις περιοχές της Murgia της Απουλίας στην Ιταλία και στην περιοχή της Αιγιαλείας στην Ελλάδα με στόχο να αναδείξει τις ως άνω περιοχές σε ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η διασυνοριακή συνεργασία.  

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ικανότητας των τοπικών επιχειρήσεων να οργανωθούν και να διαχειριστούν σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές προσφορές, να προβάλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους που συνδέονται με την τοπική φυσική κληρονομιά, την αγροδιατροφή, την τέχνη και τον πολιτισμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, την πράσινη ενέργεια,  μέσω του FAME ROAD δικτύου, εξασφαλίζοντας σημαντικά διευρυμένη προβολή των περιοχών στο εξωτερικό.

Στις δράσεις υλοποίησης του έργου περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση και λειτουργία του χώρου των παλαιών σφαγείων στο Αίγιο, ως FAME HUB (πολιτιστικός κόμβος), που θα αποτελέσει σημείο επικοινωνίας και διάδρασης των ομάδων εργασίας γύρω από το πλούσιο τοπικό δυναμικό, ενώ παράλληλα θα φιλοξενεί και θα υποστηρίζει στοχευμένες δράσεις κατά την πορεία υλοποίησης του έργου.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από: 1) τον Δήμο της Γκραβίνα-επικεφαλής εταίρος (ΙΤ), 2)  τον Δήμο της Γκροτάλια (ΙΤ), 3) το Ινστιτούτο Universus (ΙΤ), 4) τον Δήμο Αιγιαλείας (ΕΛ) και 5) τον φορέα ERFC-European Regional Framework for Co-operation (ΕΛ).

Η πρώτη συνάντηση του έργου, η οποία θα καθορίσει τις επιμέρους εργασίες του εταιρικού σχήματος και θα οριστικοποιήσει το σχέδιο εφαρμογής του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην Γκραβίνα της Ιταλίας, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην Ματέρα, την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2019.
 
Το FAME ROAD είναι ένα από τα έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Πρόκειται για ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον καθορισμό μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας για την προώθηση μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών των περιοχών αυτών.

www.greece-italy.eu                  

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ