ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έργα Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας, από 2014-2019 και… μέχρι το μέλλον

Από το 2014 μέχρι σήμερα, η Δ.Ε.Υ.Α  Αιγιαλείας ,έχει υλοποιήσει αθόρυβα μια σειρά από σημαντικά έργα ύδρευσης που αναβάθμισαν αισθητά την ποσότητα και την ποιότητα στην υδροδότηση του Δήμου Αιγιαλείας.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Δ.Ε.Υ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως και 30-08-2019 εκτέλεσε τα παρακάτω έργα:

1) Καθαρισμός 188 δεξαμενών σε ετήσια βάση για όλο το Δήμο Αιγιαλείας
2) Συντήρηση και καθαρισμός 150 υδρομαστεύσεων για όλο το Δήμο Αιγιαλείας σε ετήσια βάση.
3) Τοποθέτηση 550 βανών σε όλο το Δήμο Αιγιαλείας
4) Επισκευή βλαβών για την πόλη του Αιγίου             3.150
    Επισκευή βλαβών για την Ανατολική Αιγιάλεια        2.800
    Επισκευή βλαβών για τη Δυτική Αιγιάλεια               2.600
5) Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης 7.500 μέτρα και αποχέτευσης 750 μέτρα για την Δημοτική Ενότητα Αιγίου.
6) Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης για την Ανατολική Αιγιάλεια 5.000 μέτρα.
7) Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης για τη Δυτική Αιγιάλεια 4.000 μέτρα
8) Επισκευή αντικατάσταση 45 (μοτέρ) για Ανατολική και Δυτική Αιγιάλεια.
9) Ανόρυξη 4 γεωτρήσεων για όλο το Δήμο Αιγιαλείας:
   α) Αρραβωνίτσα,
   β) Λάκκα,
   γ) Δάφνες
   δ) Νικολέικα

Και ακόμα:
Με μια σειρά από μεγάλα έργα που υλοποιούνται, η Δ.Ε.Υ.Α. προχωρά μπροστά κοιτώντας το μέλλον της με περισσότερη σιγουριά και αισιοδοξία.

Συγκεκριμένα:

Α) Έργα που υλοποιούνται:

1) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.188.082,09€. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.
Το έργο αφορά την Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης – τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και  ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης του Αιγίου.
Το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου εγκατεστημένο στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α., διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 39 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου συνδεδεμένους με εγκαταστάσεις του Δικτύου Ύδρευσης (10 αντλιοστάσια - δεξαμενές, 18 σταθμούς ελέγχου της πίεσης.

2) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΒΑΛΗΜΙΤΙΚΩΝ, ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ, ΤΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ (ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ)», προϋπολογισμού 899.500,00€. Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 18-03-2019, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων ΑΧΑΪΑΣ και ίδιους πόρους. Αφορά την επισκευή του φέροντος οργανισμού των τεσσάρων υπερυψωμένων δεξαμενών στα Βαλιμήτικα,  Διγελιώτικα, Μεσσηνέζη και Τέμενη.

3) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΝΙΝΑΣ, ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ, ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.
Έχει γίνει η αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Κουνινάς, Κάτω Πτέρης και Σελινούντα και υπολείπεται η αντικατάσταση του δικτύου στον οικισμό Αχλαδιά.

Β) ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:
1) «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 30.044.600,00 € (ένταξη στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I).
Προβλέπεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων των παρακάτω οικισμών Γ Προτεραιότητας: Αιγείρας, Κραθίου και Παραλίας Συλίβαινας, Διακοπτού, Ροδοδάφνης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Αβύθου και Άκολης που αποτελούν ενιαίο οικιστικό σύνολο της πρώην Κοινότητας Ροδοδάφνης), Λόγγου και Σελιανιτίκων.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου σε μήκος σωλήνων ανέρχεται σε 75.500 μέτρα περίπου ενώ προβλέπονται και 6 τοπικά αντλιοστάσια.
Επίσης περιλαμβάνει και τους οικισμούς Δ’ Προτεραιότητας για τους οποίους έχει ήδη κατασκευαστεί ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός, δηλαδή τους οικισμούς  Λαμπιρίου, Καμαρών (μετά των παραλιακών συνοικισμών Πεύκων και Μπούκας), Ερινεού και Πανοράματος. Το τμήμα αυτό του έργου θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι. Το φυσικό αντικείμενο του τμήματος αυτού του έργου είναι 21.600 μέτρα αγωγών περίπου και 1 αντλιοστάσιο. Δηλαδή το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100.100 μέτρα αγωγών περίπου και 7 αντλιοστάσια. Επίσης από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας θα χρηματοδοτηθούν τα έργα αναμονής των ιδιωτικών συνδέσεων περίπου 3.000.000 ευρώ.

2)  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»,  προϋπολογισμού  20.658.295,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
Το έργο έχει υποβληθεί στο πρόγραμμα Φιλόδημος I του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει ενταχθεί στη ΣΑΕ 055/2.
Aφορά κυρίως στην κατασκευή του έργου υδροσυλλογής και επεξεργασίας νερού μέσω διυλιστηρίου (παροχής 900 κυβικά την ώρα).
Από το έργο αυτό θα υδροδοτούνται οι κάτωθι οικισμοί του Δήμου Αιγιαλείας, ήτοι:
Αιγίου, περιλαμβάνεται η πόλη του Αιγίου και οι οικισμοί Βαλιμίτικων, Τέμενης, Διγελιώτικων και Κουλούρας
Διακοπτού, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Διακοπτού, Νικολέϊκων, Ριζομύλου, Ελαιώνα, Ελίκης, Τράπεζας και Πούντας
Συμπολιτείας, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Ροδοδάφνης (συμπεριλαμβανομένων της Άκολης, Αβύθου και Πανοράματος), Σελιανιτίκων και Λόγγου.
Ερινεού, περιλαμβάνονται οι οικισμοί Ν. Ερινεού, Καμαρών, Ζήρειας και Λαμπιρίου

Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν:
αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 10.500 m περίπου, από την δεξαμενή αποθήκευσης νερού πλησίον του διυλιστηρίου έως την υφιστάμενη κεντρική δεξαμενή της πόλης του Αιγίου (θέση Ρούβαλη) που έχει όγκο 1.500 μ3.
ανατολικός αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 17.400 m περίπου, ως την δεξαμενή του οικισμού Τράπεζα
δυτικός αγωγός μεταφοράς συνολικού μήκους 12.000 m περίπου ως την δεξαμενή του οικισμού Ζήρια

Επιπλέον το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μέσω 6.000 ασυρμάτων αισθητήρων.

3) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ)», προϋπολογισμού 2.485.241,60 €
Το έργο έχει υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.
Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των 85 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δεξαμενών – Γεωτρήσεων - Φρεατίων, στις Δημοτικές Ενότητες ΕΡΙΝΕΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ.

4) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΕΥΑ (πρώην Σφαγεία)», προϋπολογισμού 900.000,00€. Το έργο αφορά στην επισκευή του κτιρίου Αποθήκης της ΔΕΥΑ (πρώην Σφαγεία) που βρίσκεται πλησίον των Εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά του αλλά και η ασφάλεια των εργαζομένων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων ΑΧΑΪΑΣ και ίδιους πόρους.

Γ) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ
1)  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.100.000,00€, ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο αφορά στην βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών ύδρευσης των πυρόπληκτων περιοχών Κουνινάς, των οικισμών  Κερνίτσας, Λόφου και Καλυβίτη της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού και του οικισμού Άνω Διακοπτού. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση ή επέκταση τμημάτων αγωγών συνολικού μήκους 8.570μ..
Με την ανόρυξη της γεώτρησης στη θέση «Κατέγια» στον οικισμό Κερνίτσα, την κατασκευή νέας δεξαμενής  και την κατάλληλη συνδεσμολογία της με τις υπάρχουσες δεξαμενές των  οικισμών Λόφου και Καλυβίτη θα εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού ύδρευσης στο σύμπλεγμα των  ανωτέρω τριών οικισμών.

2) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.999.448,00€. Το έργο εντάχθηκε στο  Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το έργο έχει ως βασικό στόχο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δραστική μείωση των διαρροών σε ζώνες υδροδότησης των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης της πόλης του Αιγίου με Σταθμούς Ελέγχου Κατανάλωσης (ΣΕΚ). Το έργο προβλέπει αντικατάσταση 12.500 υδρομέτρων τελευταίας τεχνολογίας για την πόλη του Αιγίου.
Δ) ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ
1) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.500.000,00€, η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα το Υποέργο 1 : «Αποχέτευση οδού Κορίνθου πόλης Αιγίου», προϋπολογισμού 1.350.000,00€ και Υποέργο 2: «Αρχαιολογική Επίβλεψη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000€.
Το έργο αφορά στην κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Κορίνθου της πόλης του Αιγίου,  καθώς και κάθετων αγωγών σε διάφορες κάθετες οδούς στη διαδρομή του κύριου αγωγού.  Συνολικά το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών  μήκους  2.700 μέτρων.

2) «ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Η πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου: «Μονάδα Θερμικής Ξήρανσης Αστικής Λυματολάσπης» έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης προς ένταξη.

Saitis Home Έπιπλα