ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους

Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει τα εξής:

1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω με καταβολής τέλους ως εξής:

Α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
Β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
Γ) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
Δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
Ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις,με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)

2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,
Β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι  σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
Γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα έχει υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ