ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Leader

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΗΝ 1η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 2014-2020

H Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., δημοσίευσε την 1η Προκήρυξη για ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) LEADER/CLLD» του Μέτρου 19 - Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020.
Η Προκήρυξη του LEADER για το νομό Αχαΐας, περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης για ΜΜΕ, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών, βιοτεχνία, οικοτεχνία, καθώς και συνεργασίες φορέων και επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων και στον αγροτουρισμό.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr), καθώς και σε φυσικό φάκελο στην ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 07/05/2019 και ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής  προτάσεων: 06/09/2019 και ώρα 15:00
Η πλήρης πρόσκληση με τα συνημμένα της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. www.achaiasa.gr, καθώς και  στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr
Πληροφορίες για το περιεχόμενο της Προκήρυξης, δίνονται από την ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. στα τηλέφωνα 2610-243042 και 26920-24442-3, στην ιστοσελίδα www.achaiasa.gr και στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ