ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ακατάσχετο και χωρίς ενημερότητες το βοήθημα προς πληγέντες θεομηνιών

Με Τροπολογία στο υπό συζήτηση στη Βουλή Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"]

- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», ακατάσχετο και χωρίς την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, το οικονομικό βοήθημα και επίδομα πληγέντων από θεομηνίες.

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ