ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δράση 4.1.1: Δικαιούχοι οι επαγγελματίες αγρότες κάτω των 61 ετών – Όλες οι προϋποθέσεις

Επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω της Δράσης 4.1.1.«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», του υπομέτρου 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Παρακάτω αναφέρονται οι προϋποθέσεις κάποιο φυσικό πρόσωπο να επιλεχθεί ως δικαιούχος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου.

Δικαιούχοι – Φυσικά πρόσωπα

Δικαιούχοι της Δράσης 4.1.1. μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.
Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού,
εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

Κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης, πρέπει να ισχύουν τα εξής:

Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τα 8.000€.

Οι νέοι γεωργοί έχουν χρονικό περιθώριο 24 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις προδιαγραφές της Ένωσης που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής ασφάλειας.Όλες οι άλλες εκμεταλλεύσεις πρέπει να πληρούν τα κοινοτικά πρότυπα που τις αφορούν.

Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στην περίπτωση, μεταξύ άλλων, όπου οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ή και την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, δεν έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της γεωργικής τους εκμετάλλευσης στο πλαίσιο πρόσκλησης του Μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠΗΓΗ: ellinikigeorgia.gr

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ