ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Στο ΦΕΚ οι κρατικές ενισχύσεις ΚΟΕ - ΠΣΕΑ, τι πληρώνουν και ποιοι δεν δικαιούνται ενίσχυση

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε, στις 8/2/2017, η ΚΥΑ με τις λεπτομέρειες για τις φετινές Κρατικές Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ - ΠΣΕΑ).

Σύμφωνα με την απόφαση η ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου όσον αφορά τα ελαιόδεντρα, τα εσπεριδοειδή, τις συκιές, τις φιστικιές και την μαστίχα μπορεί να φτάσει μέχρι και 22 ευρώ ανά δέντρο. Στα υπόλοιπα καρποφόρα δέντρα μέχρι 15 ευρώ. Στα αμπέλια και τα ακτινίδια μέχρι 1.250 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι κρατικές ενισχύσεις, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Ενισχύσεις για επανόρθωση ζημιών κεφαλαίου:
1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου.
2. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού.
3. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.
Οι ενισχύσεις αυτές καταβάλλονται εφάπαξ, εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

Β. Ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής:

1. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση).
2. Απώλεια παραγωγής.
3. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων (μόνο για ζημιές από θεομηνίες ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο, από τον Κανονισμό, αίτιο).

Δεν καταβάλλονται ενισχύσεις:

1. Για ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε μεμονωμένη γεωργική εκμετάλλευση.

2. Για ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

3. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν το χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης.

4. Για ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη του αιτούντος ή τρίτου.

5. Για ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους εκτός εποχής ή όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι οι ενδεδειγμένες π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες είτε λόγω κλίματος είτε λόγω φύσεως του εδάφους, κλπ.

6. Για ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι πληγέντες δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.

7. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που έχουν ενισχυθεί μέσα από καθεστώτα ενίσχυσης (π.χ. σχέδια βελτίωσης) και δεν έχει παραληφθεί το έργο ή δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή ολοκληρώθηκαν και η μονάδα δεν λειτούργησε. Στην περίπτωση που το έργο έχει παραληφθεί αλλά δεν έχουν λήξει οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι θα ενισχύονται μόνο ως προς το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής του έργου.

8. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που είναι ενταγμένες σε άλλο πρόγραμμα (π.χ. δάσωση γεωργικών εκτάσεων) και εξακολουθούν να επιδοτούνται μέχρι και την ημερομηνία ζημιάς.

9. Για ζημιές από πλημμύρα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που οι εγκαταστάσεις τους καταλαμβάνουν εκτάσεις μέσα στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλων όγκων γλυκού νερού, οι οποίες αποκαλύπτονται κατά τη διακύμανση της στάθμης του νερού, καθώς επίσης και εκτάσεις, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία χαρακτηρίζονται σαν «ζώνες έργων».

10. Σε παραγωγούς που δεν έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και σε παραγωγούς που δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.

11. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων και δικαιολογητικών με ψευδή, αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία και ενδεικτικά: υπεύθυνη δήλωση, ασυμφωνία έντυπου φορολογίας εισοδήματος και αντίστοιχου εκκαθαριστικού, ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκταση καλλιέργειας, υπόδειξη άλλης εκμετάλλευσης, κλπ.

12. Σε παραγωγούς που δεν άφησαν μάρτυρες ή αλλοίωσαν την εικόνα της εκμετάλλευσης, με επεμβάσεις εκ των υστέρων.

13. Σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Νομικά πρόσωπα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, σε υπό σύσταση Νομικά πρόσωπα.

14. Σε νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση καταστροφής της πρώτης ύλης.

15. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη λόγω υποβάθμισης της ποιότητας της πρώτης ύλης (π.χ. χαμηλοί βαθμοί μπωμέ λόγω υποβάθμισης των σταφυλιών) ή μη διάθεσης των προϊόντων σε συγκεκριμένη εποχή (π.χ. εμπορία γαλοπούλας μετά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων λόγω αποκλεισμού της μονάδας από τα χιόνια).

16. Σε παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της γεωργικής τους εκμετάλλευσης σε ασφαλιστικό φορέα για τουλάχιστον έναν από τους στατιστικά συχνότερους κλιματικούς κινδύνους, καθώς και για διάρκεια αντίστοιχη με τη χρονική δέσμευση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό.

17. Σε όσες εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν στοιχεία παραγωγής και οικονομικά στοιχεία.

18. Σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών, σε σηροτροφικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μανιταριών, σε επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων, σε ιπποστάσια ίππων αθλήσεων και ιπποφορβεία, σε κυνοτροφεία, σε εκμεταλλεύσεις ειδών άγριας πανίδας, σε εκτροφεία θηραμάτων για βρώση, αναψυχή ή αθλητισμό (π.χ. αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού), σε πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Διαβάστε το ΦΕΚ

ΠΗΓΗ: agrotypos.gr

PrintEmail

 

Saitis Home Έπιπλα

 Pizza IQ