ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης στον ΕΛΓΑ για ζημιές του 2016 στις ΤΚ Κουνινάς, Μελισσίων, Πτέρης

Η Ανταποκριτής  ΕΛ.Γ.Α. Τ.Κ. ΚΟΥΝΙΝΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ & ΠΤΕΡΗΣ, που στεγάζεται στην Νικολάου Πλαστήρα 11 (κτίριο Δήμου Αιγιαλείας) κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 12.00 ενώ την Τρίτη στην Τ.Κ. Κουνινάς , κατόπιν Ανακοίνωσης του ΕΛΓΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, οι οποίοι είχαν προβεί σε αρχική αίτηση, να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά το έτος 2016 και συγκεκριμένα στις 8/9/2016 & 19/9/2016.  

Η οριστική αίτηση υποβάλλεται ατελώς & ηλεκτρονικά- Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την υποβολή της  αίτησης χορήγησης ενίσχυσης  και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα  θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
2.    Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
3.    Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαίωσης Ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος ζημιάς (2016).
4.    Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων-Μ.Α.Α.Ε, (εφόσον υπάρχει), όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο μητρώο ως επαγγελματίας αγρότης, το έτος ζημιάς (2016).
5.    Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υπάρχει.
6.    Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα:

α.    Νόμιμους  τίτλους  ιδιοκτησίας - σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευμένοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο,  ή/και
β.    φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2015
γ.    ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης,  ή/και
δ.    χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ γονέων – τέκνων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται από τη  Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ζημιάς, όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛ.Γ.Α και δεν απαιτείται η προσκόμιση σχετικού αντίγραφου.


7.    Φωτοαντίγραφο  της απόφασης ένταξης,  για τους νέους αγρότες.
8.    Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους κτηνοτρόφους που  υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα ή οι αποθηκευμένες ζωοτροφές.
9.    Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής ότι υποβάλλουν Δήλωση εσοδείας (Δηλώσεις συγκομιδής του έτους ζημιάς), παραγωγής κλπ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ.(ΕΚ)1282/2001, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη  ο αμπελώνας τους.
10.    Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύησης  κατασκευαστή κλπ).
11.    Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.
12.    Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιά σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία  θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς.  Αγοραπωλησίες  μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.

Saitis Home Έπιπλα