ΘΕΜΑΤΑ

Την Κυριακή στο Αίγιο ο ιστιοπλοϊκός αγώνας "Βοστίτσα 2019", από τον ΙΝΟΑ

Ο Ιστιοπλοϊκός Ναυτικός Όμιλος ΑΙΓΙΟΥ προκηρύσσει τον αγώνα Βοστίτσα 2019 που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Μαΐου. Ο αγώνας εντάσσεται στο Αγωνιστικό πρόγραμμα Ανοικτής Θαλάσσης του ΙΝΟΑ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνος είναι η ακόλουθη Τηλ: 6978972954 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Η Γραμματεία λειτουργεί όλες τις  ημέρες Σαββατο Κυριακη από 08.-10& 17:30-20:00.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα :
Τους Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της WORLD SAILING RRS 2017-2020.  
Τον Ειδικό Κανονισμό για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της WORLD SAILING OSR 2018-2019. O αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν VHF με κανάλια επικοινωνίας τα 06, 12, 13, 14 και 16.  
Τους Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της WORLD SAILING ERS 2017-2020.  
Τον Κανονισμό Καταμέτρησης IMS 2019.  
Τον Κανονισμό ORC Rating Systems 2019.  
Τις Ειδικές Διατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) για αγώνες ιστιοπλοΐας.  
Τις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για Αγώνες Αν. Θάλασσας 2019 και τις σχετικές εγκυκλίους και προσθήκες του 2019.  
Τον Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα με όλες τις μέχρι τώρα τροποποιήσεις του ο οποίος αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
Την παρούσα Προκήρυξη του Αγώνα, τις Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις αυτών που θα δοθούν στη συγκέντρωση Κυβερνητών. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στους αγώνες γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International και ORC Club με έγκυρο πιστοποιητικό ισοζυγισμού 2019 με την επιφύλαξη της παραγράφου 8.6.  
Επιτρέπεται η συμμετοχή και βαθμολόγηση ενός σκάφους σε μία και μόνο κατηγορία ισοζυγισμού.
Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 10 ευρώ.  


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του Ι.Ν.Ο.Α. το αργότερο μέχρι την Σαββατο18 Μαϊου 2019 και ώρα 2 1:00. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο που διατίθεται στη γραμματεία του Ι.Ν.Ο.Α.  
Κάθε δήλωση θα συνοδεύεται από:
Αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Ισοζυγισμού, έκδοσης 2019 και το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής.
Αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου του σκάφους σε ισχύ. Στο ασφαλιστήριο πρέπει να περιλαμβάνει κάλυψη ζημιών προς τρίτους κατά τη διάρκεια ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπως προβλέπεται από τη σχετική οδηγία της ΕΑΘ.
Κατάσταση πληρώματος.
Εκτυπωμένο αντίγραφο της κατάστασης χορηγιών του ιστότοπου της ΕΑΘ/ΕΙΟ (http://www.offshore.org.gr/> Χορηγίες) στο οποίο να αναγράφεται το σκάφος, εφ’ όσον φέρουν ατομική διαφήμιση.  
Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αναγράφονται δύο τουλάχιστον κινητά τηλέφωνα (διαφορετικής εταιρείας), τα οποία θα βρίσκονται επί του σκάφους και με τα οποία θα είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.
Δηλώσεις συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνες με τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

ΚΛΑΣΕΙΣ (CLASSES) ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (DIVISIONS)
Τα σκάφη θα διαχωριστούν στις κλάσεις ORC A, ORC B και NS σύμφωνα με το CDL που διαθέτουν ανεξάρτητα από το πιστοποιητικό τους (ORC INTL ή ORC Club).
Στην κλάση ORC A θα ενταχθούν τα σκάφη με CDL πάνω από 7.
Στην κλάση ORC B θα ενταχθούν τα σκάφη με CDL ίσο ή μικρότερο από 7.
Στην κλάση NS θα ενταχθούν τα σκάφη με πιστοποιητικό ORC με γενικό βαθμό ικανότητας GPH ίσο με τον συντελεστή Non Spin GPH (σκάφη Non-Spinnaker).
H Επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει κατά την κρίση της τις παραπάνω κλάσεις ή και να τις διαχωρίσει σε κατηγορίες, ανάλογα με το πλήθος των συμμετεχόντων σκαφών και τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση τα σκάφη της κλάση NS δεν θα συγχωνευτούν με κάποια άλλη κλάση.
Σε περίπτωση συμμετοχής λιγότερων των τριών σκαφών σε κάποια κλάση ή κατηγορία και σε περίπτωση μη συγχώνευσής τους σύμφωνα με την παράγραφο 8.4 τα σκάφη αυτά δεν θα γίνουν δεκτά στον αγώνα και θα τους επιστραφεί το παράβολο συμμετοχής.
Η κατάσταση με τις ισχύουσες για τον αγώνα κλάσεις ή και κατηγορίες θα δοθεί στη συγκέντρωση κυβερνητών.  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΩΡΑ    ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σαββατο 18-05-2019    21.00    Λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής - Παραλαβή Οδηγιών Πλου

Κυριακή 19.05.19    11:00    ΤΡΙΑ Τρίγωνα στον όρμο του Αιγίου 12 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ (ΑΙΓΙΟ-ΑΛΥΚΗ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΓΙΟ (ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ)
Η Επιτροπή Αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη διαδρομή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
Το χρονικό όριο τερματισμού για όλα τα σκάφη καθορίζεται σύμφωνα με τον τύπο (GPH x 2,5 x Απόσταση).
Για όλα τα σκάφη θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring - Constructed Course. Στον υπολογισμό του διορθωμένου χρόνου θα χρησιμοποιηθεί το μέγιστο επιτευχθέν Implied Wind. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία ανέμου, η επιτροπή αγώνα μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει το σύστημα Time on Time COASTAL/LONG DISTANCE.
Τα δεδομένα της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με τις διανυθείσες αποστάσεις, τη διεύθυνση και την ένταση των ανέμων και η επιλογή του συστήματος διόρθωσης χρόνου δεν πορούν να αποτελέσουν λόγο για αίτηση αποκατάστασης από τους αγωνιζόμενους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της WORLDSAILING2017-2020.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλου θα δίνονται στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στη συγκέντρωση κυβερνητών.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
Θα γίνει έλεγχος σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο.  
Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεωρήσεων οποιωνδήποτε σκαφών, την ώρα την οποία έχει οριστεί, δηλαδή στις 15:00 έως 20:00 του Σαββάτου, πριν τη συγκέντρωση κυβερνητών αλλά και απροειδοποίητα πριν την έναρξη και μετά τον τερματισμό του αγώνα.  
Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης του. Ότι σύμφωνα με τον κανονισμό OSR πρέπει να καθορίσει ένα άτομο που κα αναλάβει τις ευθύνες του επικεφαλής (υπευθύνου) στην περίπτωση εξουδετέρωσης του ιδίου και ότι τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι εξοικειωμένο με τις διαδικασίες Πρώτων Βοηθειών, Υποθερμία, Πνιγμό, Καρδιοπνευμονική ανάταξη και σχετικά συστήματα επικοινωνίας.
Στη διάθεση της Τεχνικής Επιτροπής πρέπει να υπάρχει, σε κάθε σκάφος, αντίγραφο του πιστοποιητικού ισοζυγισμού έντυπο ή ηλεκτρονικό, μαζί με τη δεύτερη σελίδα του, όπου απαιτείται.  
Όλα τα πανιά που θα φέρουν τα σκάφη που θα συμμετάσχουν στις κατηγορίες INTERNATIONAL, CLUB και NS, εκτός των πανιών θυέλλης, πρέπει να είναι καταμετρημένα και να φέρουν έγκυρη σφραγίδα καταμέτρησης IMS Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Ειδικές διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, στο ειδικό έντυπο της δήλωσης συμμετοχής στη γραμματεία και έως το Σάββατο 18/5/2019, ώρα 21:00.  
Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι τη συγκέντρωση κυβερνητών. Μετά από αυτή την ημερομηνία αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων γίνεται μόνο αν ενημερωθεί η Επιτροπή Αγώνα γραπτώς, σε ειδικό έντυπο μέχρι και μία ώρα πριν την έναρξη κάθε ιστιοδρομίας.
Οι επιβαίνοντες Κυβερνήτες και Πληρώματα πρέπει να διαθέτουν και να επιδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση την Κάρτα Υγείας Αθλητή και κατ’ επέκταση την Αθλητική τους Ταυτότητα.

ΕΥΘΥΝΗ
1.27 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της WORLD SAILING (RRS 2017-2020), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα.  
Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας.  
Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον διοργανωτή Όμιλο, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στη διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τη συμπεριφορά και την ενδυμασία των πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουμένων τους.  
Ο διοργανωτής Όμιλος η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στη διοργάνωση του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ό,τι άλλο ήθελε συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.  
Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη/συμμετέχοντος, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε αριθμό και εμπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες.  
Τα αγωνιζόμενα σκάφη πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από τον νόμο Ν 2743/99 ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Επιπλέον, το σκάφος πρέπει να είναι ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη συμμετοχή του σε αγώνες. Η δήλωση συμμετοχής του σκάφους πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας.  
Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του μέρους Ι των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της WORLD SAILING «Απόφαση για τη συμμετοχή σε ιστιοδρομία».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει το Σάββατο 18/05/2019 19:00 – 21:00.
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να καλεί για τη συγκρότηση των Επιτροπών Αγώνων, της Τεχνικής Επιτροπής και των Επιτροπών Ενστάσεων Κυβερνήτες σκαφών ή μέλη πληρωμάτων
ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα αγώνα ΒΟΣΤΙΤΣΑ 2019:
Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή της γενικής βαθμολογίας σκαφών ORCi,, ORCClub καθώς επίσης και στους νικητές των κλάσεων, ανάλογα με τη συμμετοχή.

PrintEmail

Saitis Home Έπιπλα