ΘΕΜΑΤΑ

Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Γερμανικές Αποζημιώσεις - Γράφει ο δικηγόρος Γιώργος Ρούσσος*

*μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Δικηγόρων Αχαΐας για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις

«Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι όργανο δημοκρατικού ελέγχου, αλλά όργανο επιβολής της πολιτικής της Ε.Ε. και χειραγώγησης της λαϊκής διαμαρτυρίας» - Σωτήρης Ζαριανόπουλος, Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, 902.gr, 15/12/2016

Α. Γερμανικές Αποζημιώσεις.
    

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 73 χρόνων από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, υπενθυμίζουμε ότι το Γερμανικό Δημόσιο δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και δεν έχει αποζημιώσει τα θύματα της κατοχής, παρά τις παρακάτω  συντονισμένες προσπάθειες κυρίως φορέων και πολιτών. Ειδικότερα:
    Το 1998   εκδόθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αιγίου σε βάρος του Γερμανικού Δημοσίου,  μία πλειάδα δικαστικών αποφάσεων  οι οποίες δικαίωσαν εκατοντάδες θύματα και συγγενείς θυμάτων από τις θηριωδίες των Γερμανικών Στρατευμάτων Κατοχής,  οργάνων του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος. Ανάμεσα τους και η με αριθμό 91/1998 αμετάκλητη απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, στην οποία συμμετείχα κι εγώ , η οποία αποφάνθηκε κατά μεγάλο ποσοστό υπέρ των θυμάτων της ναζιστικής βαρβαρότητας.1
    Το Δικαστήριο με τις παραπάνω αποφάσεις του έκρινε ότι οι παράνομες πράξεις του αντιδίκου αφορούσαν εγκλήματα πολέμου τα οποία είναι απαράγραπτα.2
    Όμως οι εκάστοτε Υπουργοί Δικαιοσύνης  αρνήθηκαν και αρνούνται μέχρις σήμερα να δώσουν την κατά το άρθρο 923 ΚΠολΔ απαιτούμενη  έγκριση τους , προκειμένου οι δικαιωμένοι πολίτες να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Γερμανικού Δημοσίου .
    Έτσι στη συνέχεια  οι δικαιωμένοι πολίτες του Διστόμου (πρόκειται για ακριβώς ίδια δικονομική και ουσιαστική περίπτωση με τους πολίτες της παραπάνω απόφασης του Πρωτοδικείου Αιγίου), επέσπευσαν αναγκαστική εκτέλεση της αμετάκλητης απόφασης τους3 στα Ιταλικά Δικαστήρια ως χώρας μέλους της ΕΕ και  η υπόθεση αφού εξαντλήθηκε σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων της γείτονος χώρας  έφτασε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης , το οποίο  αναγνώρισε μεν το προνόμιο της ετεροδικίας του Γερμανικού Δημοσίου αλλά παράλληλα  δεν αμφισβήτησε τις διαπραχθείσες  παράνομες πράξεις και προέτρεψε τις εμπλεκόμενες πλευρές να έλθουν άμεσα σε συμφωνία καταβολής των αποζημιώσεων.4 Τέτοια προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας δεν έγινε ποτέ.

    Κατόπιν τούτων, το 2014 η ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ με την υπ΄αριθμόν 2214/2014 αναφορά της,  προσέφυγε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου  για τις Γερμανικές επανορθώσεις και αυτή  παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις  έκρινε ως παραδεκτή την παραπάνω αναφορά, θεώρησε ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και  ζήτησε περισσότερα στοιχεία του φακέλου για να προχωρήσει στην εξέταση της ουσιαστικής βασιμότητάς της. 5  
Η απόφαση αναγγέλθηκε από την ιστοσελίδα ειδήσεων  enikos.gr  με τον  διθυραμβικό τίτλο «Νίκη στο Ευρωκοινοβούλιο για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις»  η οποία στο σχετικό άρθρο αναφέρει : «Είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία καλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να  τοποθετηθεί εγγράφως, δημοσίως και επισήμως για το ζήτημα των Γερμανικών Πολεμικών Επανορθώσεων. Η εποχή της μυστικής διπλωματίας και των κατ΄ ιδίαν ανεπισήμων συναντήσεων για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων έληξε πλέον ανεπιστρεπτί»6 .
Είναι αλήθεια ότι  απαιτήθηκε αγώνας για να καμφθούν οι επιφυλάξεις των 34 μελών της επιτροπής και προς αυτή την κατεύθυνση έδωσε μεγάλη μάχη ο άριστος γνώστης του θέματος ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής και μέλος των συντονιστών της Επιτροπής Αναφορών, Καθηγητής Θεσμών της Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ,  Νότης  (Επαμεινώνδας) Μαριάς.

Β. Λειτουργία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ, όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τυπικά το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη μορφή καταγγελίας ή αιτήματος, για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφορές εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αποφαίνεται σχετικά με το παραδεκτό τους και αναλαμβάνει την εξέτασή τους σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
    Νομική της βάση αποτελούν το άρθρο 20 και το άρθρο 227 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και  το άρθρο 44 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Έτσι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούνται να υποβάλλουν, ατομικά ή ομαδικά, αναφορές στο Κοινοβούλιο. (άρθρο 227 ΣΛΕΕ παρ.1).
    Οι αναφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές παραπέμπονται στην Επιτροπή Αναφορών, η οποία πρώτα αποφασίζει αν είναι παραδεκτές. Για τον σκοπό αυτό, εξετάζει αν το θέμα εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, η αναφορά κηρύσσεται μη παραδεκτή. (άρθρο 227 ΣΛΕΕ παρ.2).
    Στη συνέχεια, εφ΄όσον η αναφορά κριθεί παραδεκτή (δηλ. ότι εμπίπτει στο αντικείμενο έρευνας της) η Επιτροπή Αναφορών ζητεί να της παρασχεθούν περισσότερα στοιχεία. Μετά τη συγκέντρωση επαρκών πληροφοριών, η αναφορά εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών, στην οποία καλείται να συμμετάσχει ο/η αναφέρων/ουσα, η Επιτροπή και γίνεται συζήτηση επί της ουσιαστικής βασιμότητας της.
Τρόπος υποβολής της αναφοράς είναι το  email και η επιστολή 7.

Γ. Απόφαση της Επιτροπής Αναφορών για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις.
    
Παρά ταύτα στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 εκδίδεται σχετικά η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών της Ευρωβουλής και με ψήφους 20 έναντι 14 απορρίπτεται η αναφορά  της  ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ  ως μη παραδεκτή (!). Ειδικότερα η Επιτροπή έκρινε εκ των υστέρων ότι το θέμα αφορά τις διακρατικές σχέσεις δηλ. είναι αποκλειστικό θέμα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας  και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.8
    «Είναι μια απόφαση απαράδεκτη, που καταδικάζει τα θύματα, αθωώνει τους θύτες και καταπατά διεθνείς συμβάσεις στα ζητήματα των επανορθώσεων» δήλωσε ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος.9
    «Η Κομισιόν παριστάνοντας τον Πόντιο Πιλάτο υποστήριξε ότι δεν μπορεί να λάβει θέση επί του θέματος αυτού διότι δήθεν το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων δεν άπτεται του δικαίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και ως εκ τούτου η αναφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.» δήλωσε ο Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Νότης Μαριάς.10
    «Η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών κ. Cecilia Wikstrm, με επιστολή της στις 3 Νοεμβρίου 2015 μας πληροφορούσε ότι η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε την Αναφορά μας και αποφάσισε ότι τα θέματα που θίγουμε στην Κοινή Δήλωση – Αναφορά μας «είναι παραδεκτά σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφόσον το αντικείμενο της αναφοράς εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Με την ίδια επιστολή η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών μας πληροφορούσε ότι η Επιτροπή άρχισε να εξετάζει την Αναφορά μας και αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρτική έρευνα σχετικά με τις διάφορες πλευρές του προβλήματος.
Έκτοτε δεν είχαμε καμία άλλη πληροφόρηση για το πώς πάνε οι έρευνες. Και ως απάντηση σ΄ αυτό, πληροφορηθήκαμε ότι η Επιτροπή Αναφορών του ευρωκοινοβουλίου χωρίς καμία διερεύνηση, αποφάσισε να «κλείσει » το θέμα παρά το γεγονός ότι η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ είχε προσκομίσει στην Επιτροπή πρόσθετα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δίκαιες αξιώσεις του λαού μας» δήλωσαν σε συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι της ΠΕΑΕΑ11.

Δ. Ο  Εμπαιγμός.
    Συνεπώς κατά την Επιτροπή Αναφορών όταν οφείλει η Γερμανία στην Ελλάδα δεν έχει αρμοδιότητα η ίδια,   διότι το θέμα αφορά διακρατικές σχέσεις δηλ. αποκλειστικά την Ελλάδα και την Γερμανία.
Όμως,  όταν αντίστοιχα οφείλει η Ελλάδα στην Γερμανία μέσω των δανειακών συμβάσεων , όπου ως γνωστόν οι δανειακές συμβάσεις των μνημονίων επί της ουσίας είναι επίσης διακρατικές δηλ. ξεχωριστές με κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης12 , τότε συμβαίνουν τα εξής:
α.  Η Ε.Ε. όχι μόνο δηλώνει αρμόδια αλλά εμπλέκεται άμεσα στη δανειοδότηση της χώρας και στην τήρηση των δανειακών συμβάσεων.
β. Ειδικότερα η  Ε.Ε. συμμετέχει κανονικότατα στον έλεγχο της τήρησης των εκ των μνημονίων ανειλημμένων υποχρεώσεων από τη χώρα μας. Η συμμετοχή της γίνεται μέσω του θεσμικά εκτελεστικού οργάνου της Ε.Ε., ήτοι της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής (Commission) , της οποίας ο εκπρόσωπος μετέχει ισότιμα στο «κουαρτέτο» (πρώην τρόικα), μαζί με τους εκπροσώπους του ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης), της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και του ΔΝΤ.13
γ. Εν προκειμένω ο εκπρόσωπος της Commission δηλ. της Ε.Ε.  είναι ο Ιρλανδός Ντέκλαν Κοστέλλο ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «άκαμπτος και σκληρός γραφειοκράτης»   και  ο οποίος είχε συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση του πρώτου μνημονίου, θεωρείται δε στις Βρυξέλλες ένας από τους πλέον ισχυρούς υπάλληλους της Δ/νσης Οικονομικών  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.14
    Κατόπιν τούτων γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η βάση της ισότητας και της ισονομίας της ΕΕ δεν υφίσταται στο πεδίο τούτο , αλλά επικρατεί ο αρχέγονος νόμος του δυνατού. Έτσι ακριβώς όπως τον είχε αποτυπώσει σε μια συμπυκνωμένη φράση ο Ελευθέριος Βενιζέλος, απόσταγμα της εμπειρίας του από τη συμμετοχή του στις σκληρές διαπραγματεύσεις των Συνθηκών των Σεβρών και της Λοζάνης:  «Για τους ξένους δεν υπάρχουν εθνικά δίκαια, υπάρχουν εθνικά συμφέροντα».-


---------------------------------

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Πρόκειται για την απόφαση που εκδόθηκε επί της από 7/9/1995  αγωγής 700 περίπου εναγόντων (αριθμός κατάθεσης 753-176/1995)  , με πρόεδρο του Δικαστηρίου τον Γεώργιο Κριμπά, Εισηγήτρια την Βηρσαβεέ Μανιάτη και μέλος τον Γεώργιο Αλεξόπουλο. Την ίδια εποχή στα Πρωτοδικεία Πατρών, Αιγίου και Καλαβρύτων κατατέθηκαν  συνολικά 5.000 αγωγές από 110 Αχαιούς δικηγόρους.
2. Γεώργιος Ρούσσος «Περί εγκλημάτων πολέμου» (filodιmos , Νοέμβρης  2014)
3. Το 1997 εκδόθηκε η υπ’ αριθ 137/97 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς και επ΄αυτής η υπ΄ αριθ. 11/2000 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία απέρριψε  την αίτηση αναιρέσεως του γερμανικού δημοσίου.
4. Πρόκειται για την με αριθμό 1031/3-2-2012 απόφαση του ΔΔΧ.
5. αltsantiri.gr 16/10/2015
6. enikos.gr 15/10/2015.
7. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαδικτυακής πύλης Europarl ,το 2014 κατατέθηκαν 2.174 αναφορές μέσω  email και 540 μέσω επιστολών, ποσοστά 80% έναντι 20% αντιστοίχως.
8. ΕΘΝΟΣ on line 13/9/2016.
9.  ΕΘΝΟΣ on line 13/9/2016.
10. Flash News.gr   12/9/2016.
11. Από τη συνέντευξη τύπου  των εκπροσώπων ΠΕΑΕΑ/ΔΣΕ Larissa.net 23/9/2016
12. Γεώργιος Ρούσσος «Περί νομιμότητας του χρέους  » (filodimos, , Δεκέμβρης 2016)
13. THE TOC 30/7/2015
14. iefimerida 23/10/2015 από τους Irish Times.
Saitis Home Έπιπλα